วิจัยและพัฒนาเครื่องคว้านเมล็ดออกจากเนื้อเงาะ
#1
วิจัยและพัฒนาเครื่องคว้านเมล็ดออกจากเนื้อเงาะ
คุรุวรรณ์ ภามาตย์, พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์, จารุวรรณ์ รัตนสกุลธรรม และวสุ อุดมเพทายกุล
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี, สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

          งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องคว้านเมล็ดออกจากเนื้อเงาะที่สามารถคว้านเมล็ดออกจากเนื้อเงาะได้ เพื่อทดแทนการใช้แรงงานคนในการคว้าน โดยผลเงาะที่ได้มีสภาพที่ดี มีความสูญเสียเนื้อเงาะที่ต่ำ เหมาะสำหรับการนำไปแปรรูปต่อไป เครื่องคว้านเมล็ดออกจากเนื้อเงาะต้นแบบ มีขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 0.65 เมตร สูง 0.40 เมตร อาศัยหลักการและวิธีการคว้านเช่นเดียวกับการใช้มีดคว้านโดยใช้แรงงานคน โดยเครื่องคว้านเมล็ดออกจากเนื้อเงาะประกอบด้วย ส่วนควบคุมการจับยึดผลเงาะโดยใช้กลไกแบบม่านตา (Iris Mechanic) และส่วนควบคุมการเคลื่อนที่ใบมีดคว้าน โดยใช้ระบบสมองกลฝังตัว (embedded system) โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino MEGA2560 ในการควบคุมมอเตอร์ทั้งหมด เครื่องคว้านเมล็ดออกจากเนื้อเงาะต้นแบบมีการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติโดยความเร็วเฉลี่ยในการทำงานในการคว้านเม็ดเงาะ 0.05 ผล/วินาที ( 20 วินาที/ผล )หรือความสามารถในการคว้าน 180 ผล/ชั่วโมง (ประมาณ 7 กิโลกรัม/ชั่วโมง) ที่ผลเงาะขนาด 26 ผล/กิโลกรัม อัตราความสูญเสียเนื้อเงาะเฉลี่ยสูงกว่าการคว้านใช้แรงงานคน 5.1 %โดยน้ำหนัก และอัตราการสิ้นเปลืองพลังงาน 60 วัตต์ ผลการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมได้ว่า เครื่องต้นแบบเครื่องคว้านเมล็ดออกจากเนื้อเงาะมีจุดคุ้มทุนอยู่ที่การผลิต 459.25 กิโลกรัม/ปี และสามารถคืนทุนได้ในเวลา 68 วัน เมื่อใช้เครื่องต้นแบบทำงานปีละ 480 ชัวโมง


ไฟล์แนบ
.pdf   39_2561.pdf (ขนาด: 7.74 MB / ดาวน์โหลด: 208)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
วิจัยและพัฒนาเครื่องคว้านเมล็ดออกจากเนื้อเงาะ - โดย doa - 06-04-2019, 11:12 AMผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: