ชีววิทยา วงจรชีวิต และการแพร่กระจายเชิงภูมิศาสตร์ของหอยน้ำศัตรูพืชสกุล Indoplanorbis
#1
ชีววิทยา วงจรชีวิต และการแพร่กระจายเชิงภูมิศาสตร์ของหอยน้ำศัตรูพืชสกุล Indoplanorbis
อภินันท์ เอี่ยมสุวรรณสุข, ณัฐฐิญา กาญจนนิธิพัฒน์, ดาราพร รินทะรักษ์ และปราสาททอง พรหมเกิด
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 


          การสeรวจการแพร่กระจายของหอยน้ำศัตรูพืชสกุล Indoplanorbis ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2561 ได้ตัวอย่าง 651 ตัว โดยแพร่กระจายตามแหล่งน้ำจืดทุกภาคในประเทศไทย จำแนกชนิดได้ 1 ชนิด คือ Indoplanorbis exustus (Deshayes, 1834) ศึกษาศักยภาพการกินโดยเปรียบเทียบอัตราการกินพืชอาหาร 8 ชนิด ได้แก่ ใบพาย Cryptocoryne sp. อเมซอน Echinodorus sp. หญ้าเทเนลูส Echinodorus tenellus สาหร่าย Cabomba sp. สาหร่าย Egeria sp. อนูเบียส Anubias sp. ชบาน้ำ Aponogeton sp. และบัวประดับ Nymphaea sp. พบว่าอัตราการกินพืชอาหารทุกชนิดไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หอยชนิดนี้ออกไข่เป็นกลุ่มมีเมือกล้อมรอบ มีวงชีวิตประมาณ 115 วัน สามารถสืบพันธุ์ให้ลูกมากกว่า 10 ครอกต่อวงชีวิต


ไฟล์แนบ
.pdf   121_2561.pdf (ขนาด: 315.25 KB / ดาวน์โหลด: 1,751)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
ชีววิทยา วงจรชีวิต และการแพร่กระจายเชิงภูมิศาสตร์ของหอยน้ำศัตรูพืชสกุล Indoplanorbis - โดย doa - 10-21-2019, 11:37 AMผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม