พัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ซิลิคอนในดินด้วยเทคนิคอินดักทีพลีคัพเปิลพลาส
#1
พัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ซิลิคอนในดินด้วยเทคนิคอินดักทีพลีคัพเปิลพลาสมาสเปคโตรเมทรี
จิตติรัตน์ ชูชาติ, สงกรานต์ มะลิสอน, พจมาลย์ ภู่สาร, ญาณธิชา จิตต์สะอาด, สุภา โพธิจันทร์ และกัณฐณา คล้ายแก้ว
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร


          การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ซิลิคอนในดินด้วยเทคนิคอินดักทีพลีคัพเปิลพลาสมาสเปคโตรเมทรี โดยการสกัดดินด้วยวิธี 1 M CH3COONa pH 4.0 และนำไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Inductively Coupled Plasma Emission Spectrometer พบว่าการวิเคราะห์ซิลิคอนด้วยวิธี Inductively Coupled Plasma Emission Spectrometry Techniques ให้ผลการทดสอบอยู่ในเกณฑ์การยอมรับ โดยการตรวจสอบความใช้ของวิธีมีขอบข่ายการวิเคราะห์ซิลิคอนในดินในช่วงความเข้มข้น 8.0 – 370.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม มีค่า Limit of Detection (LOD) เท่ากับ 7.05 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และ Limit of Quantitation (LOQ) เท่ากับ 7.90 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และพิสูจน์ LOQ ที่ความเข้มข้นของซิลิคอน 8.00 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม พบว่าผ่านเกณฑ์การยอมรับ โดยมีค่าความถูกต้อง (Trueness) และค่าความเที่ยง (Precision) ของ LOQ ได้ค่า %Recovery เท่ากับ 100.71% และ HorRat (Horwitz’ Ratio) เท่ากับ 1.24 ตามลำดับ (เกณฑ์การยอมรับ %Recovery อยู่ในช่วง 90 – 107% และ HorRat (Horwitz’ Ratio) < 1.3) ทำการวิเคราะห์ CRM ที่ระดับความเข้มข้นต่ำ กลาง และสูง มาคำนวณ %Recovery เพื่อความถูกต้อง (Trueness) และค่า HorRat (Horwitz’ Ratio) ของการวิเคราะห์ซ้ำแบบต่างเวลากัน เพื่อพิสูจน์ความเที่ยง ได้ผลการทดลองดังนี้ ที่ระดับความเข้มข้นต่ำ กลาง และระดับความเข้มข้นสูง มี %Recovery เท่ากับ 99.40, 99.95 และ 101.70% ตามลำดับ ค่า HorRat (Horwitz’ Ratio) ของการวิเคราะห์ซ้ำแบบต่างเวลากัน (Intermediate) เท่ากับ 0.41, 0.47 และ 0.31 ตามลำดับ ผ่านเกณฑ์การยอมรับตาม AOAC ทั้งหมด โดย %Recovery อยู่ในช่วง 90 – 107% และ HorRat (Horwitz’ Ratio) < 1.3) ผลการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม Ruggedness พบว่า การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของการทดสอบ ไม่มีผลกระทบต่อวิธีวิเคราะห์โบรอน และวิธีมีความคงทนต่อการนำไปใช้เป็นวิธีอ้างอิงของห้องปฏิบัติการได้ ดังนั้นวิธีวิเคราะห์ซิลิคอนที่สกัดได้ในดินด้วยเทคนิค Inductively Coupled Plasma (ICP) Emission Spectrometry จึงมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการตรวจที่ทำเป็นงานประจำและต้องการผลการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ

คำสำคัญ: การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี ซิลิคอนในดิน เทคนิคอินดักทีพลีคัพเปิลพลาสมาสเปคโตรเมทรี


ไฟล์แนบ
.pdf   60. พัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ซิลิคอนในดินด้วยเทคนิคอินดักทีพลีคัพเปิลพลาสมาสเปคโตรเมทรี.pdf (ขนาด: 288.17 KB / ดาวน์โหลด: 348)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
พัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ซิลิคอนในดินด้วยเทคนิคอินดักทีพลีคัพเปิลพลาส - โดย doa - 10-28-2022, 02:01 PMผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม