การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดศัตรูที่สำคัญในไม้ประดับสกุล Hoya
#1
การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดศัตรูที่สำคัญในไม้ประดับสกุล Hoya
ยุทธนา แสงโชติ และวาทิน จันทร์สง่า
กลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดศัตรูที่สำคัญในไม้ประดับสกุล Hoya ดำเนินการทดลองที่ หน่วยวิจัยผึ้ง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในช่วงเดือนตุลาคม 2553 - กันยายน 2555 โดยวางแผนการทดลอง แบบ RBC มี 4 ซ้ำ 7 กรรมวิธีคือ กรรมวิธีที่ 1 ใช้สาร white oil 67 %EC อัตรา 100 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร กรรมวิธีที่ 2 ใช้สาร petroleum spray oil 83.9 %EC อัตรา 100 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร กรรมวิธีที่ 3 ใช้สาร imidacloprid 70 %WG อัตรา 4 กรัม/น้ำ 20 ลิตร กรรมวิธีที่ 4 ใช้สาร thiamethoxam 25 %WG อัตรา 4 กรัม/น้ำ 20 ลิตร กรรมวิธีที่ 5 ใช้สาร imidacloprid/white oil 70 %WG/67 %EC อัตรา 30 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร กรรมวิธีที่ 6 ใช้สาร chlopyrifos/cypermethrin 50%/5 %EC อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร และกรรมวิธีที่ 7 ไม่ใช้สารใดๆ จากการทดสอบความเป็นพิษของสารทดลองต่อต้นโฮย่าพบว่า ไม่มีผลใดๆ ต่อพืช จากการสำรวจการระบาดของแมลงในช่วงการทดลอง ไม่พบการระบาดของแมลงชนิดใด จึงไม่สามารถทำการทดลองให้ได้ครบตามกรรมวิธี


ไฟล์แนบ
.pdf   2449_2555.pdf (ขนาด: 272.1 KB / ดาวน์โหลด: 667)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
การทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดศัตรูที่สำคัญในไม้ประดับสกุล Hoya - โดย doa - 11-19-2015, 04:01 PMผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม