การใช้มวนเพชฌฆาต Sycanus versicolor Dohrn. ควบคุมแมลงศัตรูพืชในหน่อไม้ฝรั่ง
#1
การใช้มวนเพชฌฆาต Sycanus versicolor Dohrn. ควบคุมแมลงศัตรูพืชในหน่อไม้ฝรั่ง
รัตนา นชะพงษ์, สมชัย สุวงศ์ศักดิ์ศรี และอุราพร หนูนารถ
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การใช้มวนเพชฌฆาต Sycanus versicolor Dohrn. ควบคุมแมลงศัตรูพืชในหน่อไม้ฝรั่งในแปลงหน่อไม้ฝรั่งของเกษตรกรขนาด 2 และ 1 ไร่ ที่อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2554 - 2555 แบ่งแปลงเป็นแปลงย่อยขนาด 240 ตารางเมตร มี 5 แถวๆ ละ 120 กอ โดยทดลอง 3 แถวกลาง มี 2 ซ้ำ ในปี 2554 ใช้ 8 แปลงย่อย มี 4 กรรมวิธี คือ 1) ปล่อยมวนเพชฌฆาตตัวอ่อนวัย 4 อัตรา 5 ตัว/กอ 2) พ่น Bacillus thuringiensis var aizawai อัตรา 80 กรัม/น้ำ 20 ลิตร 3) ปล่อยมวนเพชฌฆาตตัวอ่อนวัย 4 อัตรา 3 ตัว/กอ และพ่น Bt. Var aizawai อัตรา 80 กรัม/น้ำ 20 ลิตร 4) พ่นสารป้องกันกำจัดแมลง chlorfluazuron เป็นวิธีของเกษตรกร (treatment check) ในปี 2555 ใช้ 6 แปลงย่อย โดยนำวิธีการและอัตราที่ได้ผลดีของปี 2554 มาทดสอบยืนยันผล มี 3 กรรมวิธี คือ 1) ปล่อยมวนร่วมกับพ่น Bt. 2) พ่น Bt. 3) พ่น chlorfluazuron (treatment check) ทำการตรวจนับหนอนกระทู้หอมแบบสุ่มจำนวน 30 กอ/แถว ทุก 7 วัน จำนวน 10 ครั้ง (ปี 2554) และ 7 ครั้ง (ปี 2555) เมื่อหนอนเกินระดับเศรษฐกิจ 1 ตัว/กอ จะปล่อยมวน/พ่นสารฯ การทดลองในปี 2554 พบว่าแปลงปล่อยมวน, แปลงพ่น Bt., แปลงปล่อยมวนร่วมกับพ่น Bt. และแปลงพ่นสาร chlorfluazuron มีหนอนเกินระดับเศรษฐกิจจำนวน 3, 3, 2 และ 4 ครั้ง ตามลำดับ การปล่อยมวนเพชฌฆาตร่วมกับการพ่น Bt. สามารถลดจำนวนหนอนกระทู้หอมลงได้มากที่สุด 94.96% และมีประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนกระทู้หอมสูงที่สุด 84.64% เมื่อเปรียบเทียบกับการพ่นสาร chlorfluazuron ซึ่งการพ่น chlorfluazuron ลดจำนวนหนอนได้ต่ำที่สุดเพียง 67.20% ในปี 2555 พบว่าแปลงปล่อยมวนร่วมกับพ่น Bt., แปลงพ่น Bt. และแปลงพ่นสาร chlorfluazuron มีหนอนเกินระดับเศรษฐกิจจำนวน 2, 3 และ 4 ครั้ง ตามลำดับ การปล่อยมวนเพชฌฆาตร่วมกับการพ่น Bt. สามารถลดจำนวนหนอนกระทู้หอมลงได้มากที่สุด 93.78% และมีประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนกระทู้หอมสูงที่สุด 76.44% เมื่อเปรียบเทียบกับการพ่นสาร chlorfluazuron ซึ่งการพ่น chlorfluazuron ลดจำนวนหนอนกระทู้หอมได้ต่ำที่สุดคือ 73.58% ซึ่งให้ผลเช่นเดียวกันทั้งสองปี


ไฟล์แนบ
.pdf   2345_2555.pdf (ขนาด: 156.99 KB / ดาวน์โหลด: 804)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
การใช้มวนเพชฌฆาต Sycanus versicolor Dohrn. ควบคุมแมลงศัตรูพืชในหน่อไม้ฝรั่ง - โดย doa - 11-23-2015, 09:48 AMผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม