การคัดเลือกสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในไม้ประดับสกุล Plumeria เพื่อการส่งออก
#1
การคัดเลือกสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในไม้ประดับสกุล Plumeria เพื่อการส่งออก
วิภาดา ปลอดครบุรี, บุษบง มนัสมั่นคง, วนาพร วงษ์นิคง, สุเทพ สหายา และชมัยพร บัวมาศ
กลุ่มบริหารศัตรูพืช และกลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การศึกษาชนิดแมลงศัตรูในลีลาวดี (Plumeria sp.) ในจังหวัดกาญจนบุรี ปทุมธานี นครปฐม เพชรบุรี สระบุรี สุโขทัย นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ แพร่ เลย ชัยภูมิ ขอนแก่น สกลนคร และกรุงเทพมหานคร ดำเนินการในปี 2554 ผลจากการสำรวจและจำแนกชนิดแมลงศัตรูของลีลาวดีพบแมลงศัตรูพืช ได้แก่ เพลี้ยแป้งลาย Ferrisia virgata (Cockerell), เพลี้ยแป้งมะละกอ Paracoccus marginatus Willium & Granara de Willink , เพลี้ยแป้งน้อยหน่าหรือเพลี้ยแป้งสับปะรดสีเทา Dysmicoccus neobrevipes Breadsley, เพลี้ยแป้ง Jack Beardsley Pseudococcus jackbeardsleyi Gimpel and Miller, เพลี้ยแป้ง Pseudococcus cryptus Hempel, เพลี้ยแป้งจุดดำ Phenacoccus solenopsis, เพลี้ยแป้ง Rastrococcus sp. แมลงหวี่ขาวใยเกลียว Aleurodicus dispersus (Russell) ส่วนการศึกษาการคัดเลือกสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูในลีลาวดี ระดับการระบาดของแมลงศัตรูในแปลงทดลองอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ยังไม่ถึงระดับที่จะดำเนินการทดสอบได้ จึงเก็บรวมรวมเพลี้ยแป้งชนิดเพลี้ยแป้งลายซึ่งเป็นชนิดที่พบมากที่สุดในลีลาวดีจากแหล่งปลูกต่างๆ นำมาเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ที่ห้องปฏิบัติการเพื่อใช้สำหรับทำการระบาดเทียมในปีต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   2149_2554.pdf (ขนาด: 90.42 KB / ดาวน์โหลด: 470)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม