ประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดเชื้อราต่อเชื้อโรคกาบฝักเน่าของข้าวโพด
#1
ประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดเชื้อราต่อเชื้อโรคกาบฝักเน่าของข้าวโพด
ศรีสุข พูนผลกุล, วรางคนา แซ่อ้วง และมนตรี เอี่ยมวิมังสา
กลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

         ผลการทดลองในห้องปฏิบัติการพบว่า สารป้องกันกำจัดโรคพืช 4 ชนิด ได้แก่ Difenoconazole (สกอร์), Procloraz (เจอราจ), carboxin (Vitavax), และ carbendazim ให้ผลการยับยั้งเชื้อราในห้องปฏิบัติการดีที่สุด จึงได้คัดเลือกไปทดลองในแปลงทดลองของเกษตรกรได้ผลดังนี้ โรคบนฝักหลังการเก็บเกี่ยว พบเปอร์เซ็นต์การเป็นโรคตั้งแต่ 1.66 ถึง 28.33 % เปอร์เซ็นต์ฝักเป็นโรคของแปลงเปรียบเทียบ (ไม่พ่นสาร) เป็น 28.33 % สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่ให้ผลดีที่สุดเมื่อพ่นทุก 7 วัน คือ Procloraz อัตรา 40 มล./น้ำ 20 ลิตร และ Difenoconazole อัตรา 30 มล./น้ำ 20 ลิตร โดยพบฝักเป็นโรคเท่ากันที่ 1.66 % สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่ได้ผลรองลงไป ได้แก่ Difenoconazole อัตรา 20 มล./น้ำ 20 ลิตร Procloraz อัตรา 20 มล./น้ำ 20 ลิตร carbendazim อัตรา 40 มล./น้ำ 20 ลิตร carboxin อัตรา 20 มล./น้ำ 20 ลิตร carboxin อัตรา 40 มล./น้ำ 20 ลิตร และ carbendazim อัตรา 60 มล./น้ำ 20 ลิตร พบฝักเป็นโรค 3.33, 5.0, 8.33, 8.33, 11.66 และ 11.66 % ตามลำดับ เปอร์เซ็นต์เชื้อรา Diplodia maydis ที่พบบนเมล็ดมีตั้งแต่ 0.83 - 8.5 % โดยพบเชื้อราบนเมล็ดจากแปลงปรียบเทียบสูงสุด 8.5 % เปอร์เซ็นต์เชื้อรา Diplodia maydis บนเมล็ดที่พบในแปลงพ่นสารทดลอง Procloraz อัตรา 40 มล./น้ำ 20 ลิตร carbendazim อัตรา 60 มล./น้ำ 20 ลิตร carbendazim อัตรา 40 มล./น้ำ 20 ลิตร Difenoconazole อัตรา 30 มล./น้ำ 20 ลิตร Difenoconazole อัตรา 20 มล./น้ำ 20 ลิตร carboxin อัตรา 20 มล./น้ำ 20 ลิตร carboxin อัตรา 40 มล./น้ำ 20 ลิตร และ Procloraz อัตรา 20 มล./น้ำ 20 ลิตร เปอร์เซ็นต์เชื้อรา Diplodia maydis ที่พบเป็น 0.83, 1.16, 2.0, 3.0, 3.66, 5.83, 7.16 และ 7.33 % ตามลำดับ น้ำหนัก 100 เมล็ดข้าวโพดของทุกการทดลองอยูระหว่าง 22.9 - 27.86 กรัม คัดเลือกสารปองกันกำจัดโรคพืช Carbendazim, Difenoconazole และ Procloraz ไปทดลองหาจำนวนครั้งและช่วงเวลาพ่นสารในปี 2555 ต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   2105_2554.pdf (ขนาด: 84.75 KB / ดาวน์โหลด: 693)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม