การศึกษาชนิดของวัชพืชของพืชส่งออกและพืชนำเข้า
#1
การศึกษาชนิดของวัชพืชของพืชส่งออก (มะละกอ และมะพร้าวน้ำหอม) และพืชนำเข้า (ปาล์มน้ำมัน และหัวพันธุ์ไม้)
ศิริพร ซึงสนธิพร, ธัญชนก จงรักไทย, จรัญญา ปิ่นสุภา, ภัทรพิชชา รุจิระพงศ์ชัย และกลอยใจ คงเจี้ยง
กลุ่มวิจัยวัชพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และกลุ่มวิชาการ สำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8

          การศึกษาชนิดวัชพืชในแปลงพืชพืชส่งออก (มะละกอและมะพร้าวน้ำหอม) และนำเข้า (ปาล์มน้ำมัน และหัวพันธุ์ไม้ดอก) มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อวัชพืช ตั้งแต่ตุลาคม 2552 – กันยายน 2554 โดยสำรวจในแปลงมะละกอ จำนวน 8 แปลง พบวัชพืชทั้งสิ้น 122 ชนิด กระจายใน 94 สกุล ของ 32 วงศ์ มะพร้าวน้ำหอม จำนวน 14 แปลง พบวัชพืชทั้งสิ้น 106 ชนิด กระจายใน 80 สกุล ของ 31 วงศ์ ไม่นำเข้าปาล์มน้ำมัน จำนวน 11 แปลง พบวัชพืชทั้งสิ้น 156 ชนิด กระจายใน 121 สกุล ของ 47 วงศ์ และไม้ประดับ จำนวน 9 แปลง พบวัชพืชทั้งสิ้น 74 ชนิด กระจายใน 59 สกุล ของ 26 วงศ์ วัชพืชที่พบส่วนใหญเป็นวัชพืชสามัญที่พบทั่วไป แต่ในปาล์มน้ำมันที่มีอายุประมาณ 10 ปีขึ้นไป ซึ่งมีต้นสูงและมีซากกาบใบติดอยู่ จะพบวัชพืชที่ไม่ต้องการแสงจัดเกาะตามซอกใบ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเฟิร์น


ไฟล์แนบ
.pdf   2152_2554.pdf (ขนาด: 1.8 MB / ดาวน์โหลด: 1,088)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม