วิเคราะห์ผลตอบแทนการปลูกปาล์มน้ำมันและยางพารา
#1
วิเคราะห์ผลตอบแทนการปลูกปาล์มน้ำมันและยางพารา
อรุณี ใจเถิง, สมมาต แสงประดับ, รณชัย ดาวดวง, ยิ่งนิยม ริยาพันธ์, ชุมพล เชาวนะ และสุรกิตติ ศรีกุล

          วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้เพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินของการปลูกปาล์มน้ำมันเปรียบเทียบกับยางพารา โดยใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรรายย่อยในจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งหมด 409 ราย และกำหนดช่วงอายุการลงทุนทำสวนปาล์มน้ำมันและยางพาราที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางการเงินเท่ากับ 25 ปี ผลการวิเคราะห์ทางการเงินพบว่า ค่า NPV (มูลค่าปัจจุบันสุทธิ) BCR (มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนต่อต้นทุน) และIRR (อัตราผลตอบแทนภายในของการลงทุน) ของการลงทุนทำสวนปาล์มน้ำมัน เท่ากับ 4,981.71 บาท/ไร่ 1.13 และ ร้อยละ 14.04 ตามลำดับ ส่วนการทำสวนยางพารา ได้ค่า NPV BCR และ IRR เท่ากับ 13,821.06 บาท/ไร่, 3.05 และร้อยละ 15.57 ตามลำดับ จากผลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าการลงทุนทำสวนปาล์มน้ำมันและยางพารามีความเป็นไปได้ในการลงทุน เมื่อทำการวิเคราะห์ความอ่อนไหว พบว่า ถ้าต้นทุนของปาล์มน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 15 หรือรายได้ลดลงเนื่องราคาลดลงจาก 2.34 บาทต่อกิโลกรัมเป็น 2.00 บาทต่อกิโลกรัม การลงทุนทำสวนปาล์มน้ำมันให้ผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่า และเมื่อต้นทุนในการลงทุนปลูกยางพาราเพิ่มร้อยละ 15 หรือรายได้ลดลงร้อยละ 15 การทำสวนยางพารามีความเป็นไปได้ในการลงทุน


ไฟล์แนบ
.pdf   1091_2551.pdf (ขนาด: 951.59 KB / ดาวน์โหลด: 892)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม