รูปแบบการผลิตขยายไวรัส NPV หนอนกระทู้ผักในระดับอุตสาหกรรม
#1
รูปแบบการผลิตขยายไวรัส NPV หนอนกระทู้ผักในระดับอุตสาหกรรม
อัจฉรา ตันติโชดก, อิศเรส เทียนทัด และสมชัย สุวงศ์ศักดิ์ศรี
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ทำการศึกษาปริมาณเชื้อไวรัสที่ผลิตได้จากการเลี้ยงหนอนกระทู้ผักในถาดเลี้ยงขนาด 98 ช่อง/ถาด โดยใช้ inoculum 3 อัตราที่ 3x10(6), 6x10(6) และ 9x10(6) PIB/ml ที่อัตรา 4 มล./ถาด พบว่า สามารถผลิตไวรัส SlNPV ได้ 1.99x10(8), 1.72x10(8) และ 1.59x10(8) PIB/ตัว ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าที่อัตรา inoculum ต่ำที่ 3x10(6) PIB/ml จะมีการตายของหนอนต่ำกว่าที่อัตรา 6x10(9) และ 9x10(6) PIB/ml แต่จะได้จำนวนผลึก NPV/หนอน 1 ตัวสูงกว่า

          ทำการทดลองเลี้ยงขยายหนอนกระทู้ผัก เพื่อให้ได้ปริมาณมากโดยเลี้ยงเปรียบเทียบกันระหว่างภาชนะเลี้ยงแบบถาดขนาดช่องเลี้ยง 4 x 4 เซนติเมตร จำนวน 36 ช่อง/ถาด และขนาดช่องเลี้ยง 1.5 x 3.0 เซนติเมตร จำนวน 98 ช่อง/ถาด โดยใช้หนอนกระทู้ผักวัย 3 วันที่ 1ในการเริ่มทดลองและเลี้ยงหนอนจำนวน 1 ตัวต่อ 1 ช่อง จากผลการทดลองพบว่า ภาชนะเลี้ยงขนาด 36 ช่อง/ถาด หนอนสามารถเจริญเติบโตจนเข้าดักแด้ได้เฉลี่ย 88.8 เปอร์เซ็นต์ ส่วนภาชนะเลี้ยงขนาด 98 ช่อง/ถาด หนอนสามารถเจริญเติบโตจนเข้าดักแด้ได้เฉลี่ย 90.8 เปอร์เซ็นต์

          ได้ทำการทดลองผลิตขยายเชื้อไวรัส SlNPV โดยใช้ภาชนะเลี้ยงแบบถาดขนาดช่องเลี้ยง 1.5 x 3.0 เซนติเมตร จำนวน 98 ช่อง/ถาด โดยทำการทดลองหาอัตราความเข้มข้นของเชื้อไวรัสอัตราต่างๆ กันจำนวน 3 อัตราความเข้มข้น ที่ 3x10(6), 6x10(6), 9x10(6) และ 1.2x10(7) PIB/ml โดยหยดเชื้อจำนวน 3, 4 และ 5 มล./ถาด ลงบนผิวหน้าของอาหารเทียมแล้วใช้แปรงขนนกปัดให้เชื้อคลุมผิวหน้าอาหารเทียมทั่วทั้งถาดเลี้ยง ก่อนกดช่องเลี้ยงลงบนถาด โดยทดลองกับหนอนกระทู้ผักวัยที่ 4 หลังจากลอกคราบ 1 วัน และ 2 วัน ตามลำดับ จากผลการทดลองพบว่า เมื่อหนอนได้รับเชื้อไวรัส NPV จะเริ่มตายในวันที่ 6 ไปจนถึงวันที่ 14 ดังนั้นจึงวางแผนการทดลองตรวจนับผลการตายและตรวจนับปริมาณเชื้อไวรัสจากหนอนที่เป็นโรคตาย โดยใช้ระยะเวลา 10 วัน หลังจากปลูกเชื้อจากการทดลองใช้หนอนกระทู้ผักวัยที่ 4 อายุ 1 วัน ใช้ inoculum ที่ 3x10(6), 6x10(6), 9x10(6) และ 1.2x10(7) PIB/ml ตรวจนับผลการตายของหนอนที่ทดลองระยะเวลา 10 วัน หลังจากได้รับเชื้อ เมื่อใส่ inoculum 3 มล./ถาด พบหนอนตาย 62.24, 68.36, 82.65 และ 67.34 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ใช้ inoculum 4มล./ถาด พบหนอนตาย 71.42, 78.59, 89.74 และ 85.71 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ใช้ inoculum 5 มล./ถาด พบหนอนตาย 81.63, 83.67, 94.89 และ 85.71 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ พบว่าในทุกอัตราความเข้มข้นของไวรัสที่นำมาปลูกเชื้อ การใช้ไวรัส SlNPV ที่อัตรา 5 มล./ถาด จะให้เปอร์เซ็นต์การตายของหนอนสูงกว่าที่อัตรา 3 และ 4 มล./ถาด


ไฟล์แนบ
.pdf   1180_2552.pdf (ขนาด: 131.88 KB / ดาวน์โหลด: 318)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: