ทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังจังหวัดชัยนาท
#1
ทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังจังหวัดชัยนาท
เครือวัลย์ บุญเงิน, จันทนา ใจจิตร, ละเอียด ปั้นสุข, ศักดิ์ดา เสือประสงค์, อรัญญา ภู่วิไล, มณฑาทิพย์ อรุณวรากรณ์ และวันชัย ถนอมทรัพย์
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

          ทดสอบเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังจังหวัดชัยนาท มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ดำเนินการ ในพื้นที่เกษตรกร ต.เนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท เกษตรกร 10 รายๆ ละ 1 ไร่ ระหว่างเดือน ต.ค.54 - ก.ย.57 ดำเนินงาน 2 กรรมวิธี ได้แก่ 1) กรรมวิธีเกษตรกร การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งตามกรรมวิธีเกษตรกร 2) กรรมวิธีทดสอบ การป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร ก่อนปลูกแช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเคมีไทอะมิโทแซม อัตรา 4 กรัม/น้ำ 20 ลิตร เป็นเวลานาน 5 - 10 นาที ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18 อัตรา 50 กก./ไร่ ผลการดำเนินงานในปี 2555/2556 และ 2556/2557 เกษตรกรปลูกมันสำปะหลังเดือนเมษายน - พฤษภาคม  หลังจากปลูกมันสำปะหลัง 1 เดือน ได้มีการตรวจนับเพลี้ยแป้ง ไม่พบเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง หลังจากนั้นมีการตรวจนับทุกเดือน พบว่ามีการระบาดของเพลี้ยแป้ง ในระดับความรุนแรงระดับที่ 1 จากการทดสอบพบว่า การแช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังก่อนปลูกจะสามารถกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังที่ติดมากับท่อนพันธุ์ และสามารถควบคุมการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังได้ ส่วนผลผลิต และผลตอบแทนพบว่า ในปี 2555/2556 กรรมวิธีเกษตรกร ผลผลิตเฉลี่ย 3,528.6 กก./ไร่ รายได้สุทธิเฉลี่ย 5,134.8 บาท/ไร่ ค่า BCR 1.78 กรรมวิธีทดสอบ ผลผลิตเฉลี่ย 4,229.3 กก./ไร่ รายได้สุทธิเฉลี่ย 6,131.4 บาท/ไร่ ค่า BCR 1.81 ปี 2556/2557 กรรมวิธีเกษตรกร ผลผลิตเฉลี่ย 3,406.6 กก./ไร่ รายได้สุทธิเฉลี่ย 3,195.8 บาท/ไร่ ค่า BCR 1.74 กรรมวิธีทดสอบ ผลผลิตเฉลี่ย 4,143 กก./ไร่ รายได้สุทธิเฉลี่ย 3,710.3 บาท/ไร่ ค่า BCR 1.69


ไฟล์แนบ
.pdf   47_2557.pdf (ขนาด: 155.12 KB / ดาวน์โหลด: 447)
ตอบกลับ




ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม