ทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
#1
ทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
ละเอียด ปั้นสุข, เครือวัลย์ บุญเงิน, จันทนา ใจจิตร, ศักดิ์ดา เสือประสงค์, อรัญญา ภู่วิไล, วันชัย ถนอมทรัพย์ และอดิศักดิ์ คำนวณศิลป์
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

          ทำการทดสอบเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังร่วมกับเกษตรกร ตำบลเด่นใหญ่  อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 - กันยายน 2557 ดำเนินงาน 2 กรรมวิธี ได้แก่ กรรมวิธีเกษตรกรเป็นวิธีการที่เกษตรกรเคยปฏิบัติ และกรรมวิธีทดสอบโดยการใช้ปุ๋ยหมักร่วมกับการใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน ดำเนินการทดสอบ 2 ปี พบว่าผลผลิต มันสำปะหลังกรรมวิธีทดสอบได้ผลผลิตเฉลี่ย 4,744 กก./ไร่ กรรมวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 4,225 กก./ไร่ กรรมวิธีทดสอบสูงกว่า 12.28 เปอร์เซ็นต์ รายได้สุทธิเฉลี่ย ทั้ง 2 ปี พบว่ากรรมวิธีเกษตรกรและกรรมวิธีทดสอบได้เท่ากับ 4,823 และ 4,177 บาท/ไร่ ซึ่งกรรมวิธีเกษตรกรสูงกว่ากรรมวิธีทดสอบ 646 บาท/ไร่ หรือคิดเป็น 13.39 เปอร์เซ็นต์ 

          จากการประเมินผลในเบื้องต้นพบว่าถ้าเกษตรกรมีการใส่ปุ๋ยคอกในแปลงมันสำปะหลังนั้นทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและดินมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้


ไฟล์แนบ
.pdf   49_2557.pdf (ขนาด: 146.53 KB / ดาวน์โหลด: 469)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม