การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร : พันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดขนาดปานกลางชุดที่ 2 + 3
#1
การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร : พันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดขนาดปานกลางชุดที่ 2 + 3
วรยุทธ ศิริชุมพันธ์, สมจินตนา ทุมแสน, สุเทพ เขาแก้ว, สมใจ โค้วสุรัตน์, จงรักษ์ พันธ์ไชยศรี, นภาพร ปัญญาชัย และสุทธิดา บูชารัมย์
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น, ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี, ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์

          การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงพันธุ์ถั่วลิสงขนาดปานกลางให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์รับรองเดิม วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block 4 ซ้ำ  โดยปี 2554 ประกอบด้วย 6 พันธุ์ /สายพันธุ์  ส่วนปี 2556 - 2557 ประกอบด้วย 8 พันธุ์ /สายพันธุ์ ดำเนินการทดลองในไร่เกษตรกรที่เป็นแหล่งปลูกถั่วลิสงที่สำคัญทั้งในฤดูแล้งและฤดูฝน ระหว่างปี 2554 - 2557  ผลการทดลองพบว่า น้ำหนักฝักแห้ง และน้ำหนักเมล็ดของแต่ละพันธุ์มีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ตลอดจนพบปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างพันธุ์กับสถานที่ โดยสายพันธุ์ KK4918-3 ให้น้ำหนักฝักแห้ง และน้ำหนักเมล็ดเฉลี่ยสูงสุด คือ 294 และ 218 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ ส่วนพันธุ์ไทนาน 9 ที่ให้น้ำหนักเป็น 281 และ 204 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ โดยพันธุ์ไทนาน 9 ให้จำนวนฝัก และเปอร์เซ็นต์การกะเทาะสูงสุด คือ 29 ฝักต่อหลุม และ 74.7 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ส่วนพันธุ์ขอนแก่น 84-7 ให้น้ำหนัก 100 เมล็ดสูงสุด  57.2  กรัม
  
          จากการเปรียบเทียบพันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดขนาดปานกลางในไร่เกษตรกร ทำให้ได้สายพันธุ์ถั่วลิสงดีเด่นที่ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์รับรองเดิม คือ KK4918-3 ซึ่งจะได้นำสายพันธุ์ดังกล่าวไปประเมินผลผลิตในการเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร : พันธุ์ถั่วลิสงเมล็ดขนาดปานกลาง เพิ่มเติมต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   106_2557.pdf (ขนาด: 215.23 KB / ดาวน์โหลด: 381)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม