ศึกษาอัตราประชากรและอายุเก็บเกี่ยวถั่วลิสงสายพันธุ์ก้าวหน้า : ชุดฝักต้ม
#1
ศึกษาอัตราประชากรและอายุเก็บเกี่ยวถั่วลิสงสายพันธุ์ก้าวหน้า : ชุดฝักต้ม
ทักษิณา ศันสยะวิชัย และสมศักดิ์ อิทธิพงษ์
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น

          เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบสำหรับถั่วลิสงพันธุ์ใหม่ KKFCRC4902-8-3 และ KKFCRC4906-7-1 ประกอบด้วย 2 การทดลองย่อย  1.อัตราประชากรที่เหมาะสมของถั่วลิสงสายพันธุ์ใหม่ วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ำ อัตราประชากร 10 20 30 และ 40  ต้นต่อตารางเมตร ปลูกแบบเป็นหลุมและโรยในแถวรวมเป็น 7 กรรมวิธี ระยะห่างระหว่างแถว 40 เซนติเมตร ระหว่างหลุม 25 เซนติเมตร แถวยาว 5 เมตร และ 2.การศึกษาการเติบโตและอายุเก็บเกี่ยว ปลูกระยะ 40 x 25 เซนติเมตร สุ่มเก็บตัวอย่างครั้งละ 4 หลุม พื้นที่ 0.4 ตารางเมตร ทุกสัปดาห์ เพื่อติดตามพัฒนาการและการเติบโต ฤดูแล้ง ดำเนินการที่แปลงท่าพระ ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ฤดูฝนดำเนินการที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

          อัตราประชากรที่เหมาะสมของถั่วลิสงสายพันธุ์ใหม่ ฤดูแล้ง พันธุ์ KKFCRC4902-8-3 1 ปลูกเมื่อ 16 ตุลาคม 2556 เก็บเกี่ยว 6 กุมภาพันธ์ 2557 อัตราประชากรที่เหมาะสมอยู่ที่อัตรา 20 ต้นต่อตารางเมตร พันธุ์ KKFCRC4906-7-1 ปลูกเมื่อ 17 ตุลาคม 2556 เก็บเกี่ยว 6 กุมภาพันธ์ 2557 อัตราปลูกที่เหมาะสมอยู่ที่อัตรา 20 ต้นต่อตารางเมตร ฤดูฝนปลูกเมื่อ 7 พฤษาคม 2557 เก็บเกี่ยว 19 สิงหาคม 2557 ถั่วลิสงพันธุ์  KKFCRC4902-8-3 และถั่วลิสงพันธุ์ KKFCRC4906-7-1 ควรปลูกที่อัตรา 30 ต้นต่อตารางเมตร

          การเติบโตและอายุเก็บเกี่ยวฤดูแล้ง ถั่วลิสงพันธุ์ KKFCRC4902-8-3 ปลูก 18 ตุลาคม 2556  งอก 7 วันหลังปลูก ดอกบาน 25 วันหลังปลูก เข็มปรากฏ 32 วันหลังปลูก มีใบบนกิ่งหลัก 17 ใบ ดัชนีพื้นที่ใบสูงคงที่ประมาณ 3 ระหว่างอายุ 46 - 117 วันการสะสมน้ำหนักแห้ง สูงสุดประมาณ 700 กรัมต่อตารางเมตร เริ่มมีฝักเต็มที่อายุ 67 วัน เปอร์เซ็นต์กะเทาะเพิ่มขึ้นตามอายุ เช่นเดียวกันกับน้ำหนัก 100 เมล็ด อายุเก็บเกียวที่เหมาะสมของถั่วลิสงพันธุ์นี้อยู่ที่อายุ 110 วันหลังปลูก พันธุ์ KKFCRC4906-7-1 ปลูก 18 ตุลาคม 2556 งอก 7 วันหลังปลูก ดอกบาน 25 วันหลังปลูก เข็มปรากฏ 32 วันหลังงอก มีใบบนกิ่งหลัก 16 ใบ ดัชนีพื้นที่ใบสูงคงที่ประมาณ 2.5 ระหว่างอายุ 73 - 117 วัน การสะสมน้ำหนักแห้ง สูงสุดประมาณ 600 กรัมต่อตารางเมตร เริ่มมีฝักเต็มที่อายุ 67 วัน อายุเก็บเกียวที่เหมาะสมของถั่วลิสงพันธุ์นี้อยู่ที่อายุ 110 วันหลังปลูก

          ฤดูฝน ถั่วลิสงพันธุ์ KKFCRC4902-8-3 งอก 7 วันหลังปลูก ดอกบาน 23 วันหลังปลูก เข็มปรากฏ 30 วันหลังปลูก มีใบบนกิ่งหลักรวม 30.6 ใบ ดัชนีพื้นที่ใบสูงสุดประมาณ 6 ที่อายุ 89 วัน การสะสมน้ำหนักแห้งสูงสุดประมาณ 1220 กรัมต่อตารางเมตร ที่อายุ 98 วัน เริ่มมีฝักเต็มที่อายุ 40 วัน อายุเก็บเกียวที่เหมาะสมของถั่วลิสงพันธุ์นี้อยู่ที่อายุ 100 - 110 วันหลังปลูก  ถั่วลิสงพันธุ์ KKFCRC4906-7-1 งอก 7 วันหลังปลูก ดอกบาน 25 วันหลังปลูก เข็มปรากฏ 33 วันหลังปลูก มีใบบนกิ่งหลักรวม 26 ใบ ดัชนีพื้นที่ใบสูงคงที่ประมาณ 6.5 - 6.8 ระหว่างอายุ 82 - 89 วัน การสะสมน้ำหนักแห้งสูงสุดประมาณ 1070 กรัมต่อตารางเมตรที่อายุ 98 - 110 วัน เริ่มมีฝักเต็มที่อายุ 47 วัน อายุเก็บเกียวที่เหมาะสมของถั่วลิสงพันธุ์นี้อยู่ที่อายุ 110 วันหลังปลูก


ไฟล์แนบ
.pdf   109_2557.pdf (ขนาด: 118.34 KB / ดาวน์โหลด: 364)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม