การควบคุมแมลงศัตรูถั่วลิสงที่อาศัยอยู่ในดินด้วยสารฆ่าแมลง
#1
การควบคุมแมลงศัตรูถั่วลิสงที่อาศัยอยู่ในดินด้วยสารฆ่าแมลง
อิสระ พุทธสิมมา และพิสิทธ์ ประทุมชาติ
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น

          การควบคุมแมลงศัตรูถั่วลิสงที่อาศัยอยู่ในดินด้วยสารฆ่าแมลง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดและวิธีการใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูถั่วลิสงที่อาศัยอยู่ในดิน ดำเนินการในแปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 - กันยายน 2557  วางแผนการทดลองแบบ RCB จำนวน 3 ซ้ำ 8 กรรมวิธี โดยปลูกถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน9  ก่อนปลูกคลุกเมล็ดด้วยสารเคมีป้องกันกำจัดโรคโคนเน่า ใช้สารฆ่าแมลงตามกรรมวิธีทดลอง เมื่อถึงอายุเก็บเกี่ยวทำการเก็บในพื้นที่ 4 x 4  เมตร ผลการทดลองพบว่า การใช้สาร cholorpyrifos (Pyrinex 5 G) 5%G ปลวกทำลายน้อยที่สุดร้อยละ 0.27 โดยการพ่นด้วยน้ำเปล่ามีปลวกทำลายมากที่สุดร้อยละ 1.42 ส่วนการทำลายของเสี้ยนดินมีการทำลายในระดับต่ำจนถึงไม่มีการทำลายเลย โดยการพ่นด้วยน้ำเปล่ามีระดับการทำลายมากที่สุดร้อยละ 0.3 ซึ่งการทดลองนี้ทดลองในแปลงศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น มีการจัดการแปลงที่ดีมาก่อนการระบาดของแมลงศัตรูใต้ดินจึงอยู่ในระดับต่ำมาก


ไฟล์แนบ
.pdf   110_2557.pdf (ขนาด: 140.68 KB / ดาวน์โหลด: 623)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม