การควบคุมโรคโคนเน่าในถั่วลิสงด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช
#1
การควบคุมโรคโคนเน่าในถั่วลิสงด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช
อิสระ พุทธสิมมา และพิสิทธ์ ประทุมชาติ
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น

          การควบคุมโรคโคนเน่าในถั่วลิสงด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดและวิธีการใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันกำจัดโรคโคนเน่าในถั่วลิสง ดำเนินการในแปลงทดลองศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระหว่างเดือนตุลาคม 2556-กันยายน 2557 วางแผนการทดลองแบบ RCB จำนวน 4 ซ้ำ 6 กรรมวิธี โดยปลูกถั่วลิสงพันธุ์ขอนแก่น 60-2  ก่อนปลูกคลุกเมล็ดด้วยสารเคมีป้องกันกำจัดโรคโคนเน่าตามกรรมวิธีทดลอง เมื่อถึงอายุเก็บเกี่ยวทำการเก็บในพื้นที่ 4 x 4  เมตร ผลการทดลองพบว่า การคลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยสาร iprodione มีการเกิดโรคโคนเน่าขาวน้อยที่สุดร้อยละ 11.02 รองลงมา คือ metalaxyl-M+mancozeb และ trichoderma ร้อยละ 11.95 และ 12.45 ตามลำดับ โดยการใช้น้ำเปล่ามีการเกิดโรคมากที่สุดร้อยละ 15.14 แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนผลผลิตพบว่า คลุกเมล็ดก่อนปลูกด้วยสาร iprodione ให้ผลผลิตสูงสุด 181.22 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา ได้แก่ metalaxyl-M + mancozeb และ metalaxyl ให้ผลผลิต 165.67 และ 159.22 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ


ไฟล์แนบ
.pdf   111_2557.pdf (ขนาด: 138.13 KB / ดาวน์โหลด: 575)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม