ทดสอบเทคโนโลยีการจัดการดินและวิธีการปลูกงาที่เหมาะสมในสภาพนาเกษตรกร
#1
ทดสอบเทคโนโลยีการจัดการดินและวิธีการปลูกงาที่เหมาะสมในสภาพนาเกษตรกร
บุญเหลือ ศรีมุงคุณ, อรอนงค์ วรรณวงษ์, ลักขณา ร่มเย็น และสมพงษ์  ชมภูนุกูลรัตน์

          ดำเนินการในสภาพนาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี ไม่มีแผนการทดลองมี 4 กรรมวิธี คือ 1. ไถกลบตอซังข้าว 1 ครั้ง พรวน 1 ครั้ง ปลูกงาแบบหว่าน 2. ตัดตอซังข้าว ไถ 1 ครั้ง พรวน 2 ครั้ง ปลูกงาแบบหว่าน 3. ไถกลบตอซังข้าว 1 ครั้ง พรวน 1 ครั้ง ปลูกงาแบบแถว 4. ไถกลบตอซังข้าว 1 ครั้ง พรวน 2 ครั้ง ปลูกงาแบบแถว ปี 2556 พบว่าคุณสมบัติทางเคมีของดินก่อนปลูก มีค่าความเป็นกรด - ด่าง 5.22 มีอินทรียวัตถุ 0.70% ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ได้ในดิน 8.71 มก./กก. และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ 8.50 มก./กก. การปลูกงาโดยการตัดตอซังข้าว ไถ 1 ครั้ง พรวน 2 ครั้ง ปลูกงาแบบหว่าน งาให้ผลผลิตสูงสุด 73 กก./ไร่ รองลงมา คือ การไถกลบตอซังข้าว 1 ครั้ง พรวน 2 ครั้ง ปลูกงาแบบแถว ให้ผลผลิต 64 กก./ไร่ ในขณะที่การไถกลบตอซังข้าว 1 ครั้ง พรวน 1 ครั้ง ปลูกงาแบบหว่าน ให้ผลผลิตใกล้เคียงกับการไถกลบตอซังข้าว 1 ครั้ง พรวน 1 ครั้ง ปลูกงาแบบแถว ที่ให้ผลผลิต 56 และ 52 กก./ไร่ ตามลำดับ ทางด้านองค์ประกอบผลผลิต น้ำหนัก 1,000 เมล็ดอยู่ระหว่าง 3.31 - 3.36 กรัม จำนวนต้นเก็บเกี่ยว 34,876 - 51,403 ต้นต่อไร่ จำนวนฝักต่อต้น อยู่ระหว่าง 15.9 - 26.7 ฝัก สำหรับการเจริญเติบโตวัดจากความสูงเมื่อเก็บเกี่ยว อยู่ระหว่าง 103.6 - 121.1 เซนติเมตร ปี 2557 พบว่าการไถกลบตอซังข้าว 1 ครั้ง พรวน 2 ครั้ง ปลูกงาแบบแถว งาให้ผลผลิตสูงสุด 64.79 กก./ไร่ รองลงมา คือ การตัดตอซังข้าว ไถ 1 ครั้ง พรวน 2 ครั้ง ปลูกงาแบบหว่าน งาให้ผลผลิต 50.26 กก./ไร่ ทางด้านองค์ประกอบผลผลิต พบว่า การไถกลบตอซังข้าว 1 ครั้ง พรวน 2 ครั้ง ปลูกงาแบบแถว มีน้ำหนัก 1,000 เมล็ดจำนวนต้นเก็บเกี่ยวต่อไร่ จำนวนฝักต่อต้น และจำนวนข้อต่อต้นสูงที่สุด


ไฟล์แนบ
.pdf   119_2557.pdf (ขนาด: 147.83 KB / ดาวน์โหลด: 1,836)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม