ผลของอัตราและชนิดของปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของงาในสภาพนาอินทรีย์
#1
ผลของอัตราและชนิดของปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของงาในสภาพนาอินทรีย์
บุญเหลือ ศรีมุงคุณ, อรอนงค์ วรรณวงษ์, ลักขณา ร่มเย็น และสมพงษ์ ชมภูนุกูลรัตน์

          ดำเนินการในสภาพนาอินทรีย์จังหวัดอุบลราชธานี วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ำ 10 กรรมวิธี คือ 1. ปุ๋ยคอก อัตรา 500 กก./ไร่ 2. ปุ๋ยคอก อัตรา 1,000 กก./ไร่ 3. ปุ๋ยคอก อัตรา 1,500 กก./ไร่ 4. ปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ อัตรา 150 กก./ไร่ 5. ปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ อัตรา 300 กก./ไร่ 6. ปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ อัตรา 450 กก./ไร่ 7. ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 100 กก./ไร่ 8. ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 200 กก./ไร่ 9. ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 300 กก./ไร่ 10. ไม่ใส่ปุ๋ย ผลการทดลองปี 2556 พบว่า ในสภาพนาอินทรีย์การปลูกงาทุกกรรมวิธีให้ผลผลิตไม่แตกต่างกัน คือ อยู่ระหว่าง 57.15 - 102.68 กก./ไร่ และองค์ประกอบผลผลิตทางด้านน้ำหนัก 1,000 เมล็ด จำนวนต้นเก็บเกี่ยวต่อไร่ และจำนวนฝักต่อต้นไม่แตกต่างกันทางสถิติ ทางด้านการเจริญเติบโตวัดจากความสูงเมื่อเก็บเกี่ยวทุกกรรมวิธีไม่แตกต่างกัน คือ มีความสูงอยู่ระหว่าง 91.3 - 102.7 เซนติเมตร ผลการทดลองปี 2557 พบว่า การใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 300 กก./ไร่ งาให้ผลผลิตสูงสุด แต่ไม่แตกต่างจากการใช้ปุ๋ยคอก อัตรา 1,000 และ 1,500 กก./ไร่ และปุ๋ยหมักจุลินทรีย์ (โบกาฉิ) อัตรา 150 กก./ไร่ ที่ให้ผลผลิต 110.9 103.8 102.9 และ 92.07 กก./ไร่ ตามลำดับ ในขณะที่การไม่ใส่ปุ๋ยให้ผลผลิตต่ำที่สุดเพียง 68.89 กก./ไร่ ซึ่งไม่แตกต่างจากการใช้ปุ๋ยคอกอัตรา 500 กก./ไร่ ที่ให้ผลผลิต 70.49 กก./ไร่ สำหรับองค์ประกอบผลผลิต ได้แก่ น้ำหนัก 1,000 เมล็ด จำนวนต้นเก็บเกี่ยวต่อไร่ และจำนวนฝักต่อต้น ไม่แตกต่างกัน สำหรับการเจริญเติบโตวัดจากความสูงเมื่อเก็บเกี่ยวพบว่า การใช้ปุ๋ยคอกอัตรา 1,500 กก./ไร่ งามีความสูงมากที่สุด 117.8 เซนติเมตร แต่ไม่แตกต่างจากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด อัตรา 300 กก./ไร่ ที่มีความสูง 114.1 เซนติเมตร และการไม่ใส่ปุ๋ยงามีความสูงน้อยที่สุด คือ 83.43 เซนติเมตร


ไฟล์แนบ
.pdf   121_2557.pdf (ขนาด: 202.96 KB / ดาวน์โหลด: 1,196)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม