การพัฒนาการจัดการน้ำ ปุ๋ย และสารควบคุมการเจริญเติบโตเพื่อการผลิตมังคุดก่อนฤดู
#1
การพัฒนาการจัดการน้ำ ปุ๋ย และสารควบคุมการเจริญเติบโตเพื่อการผลิตมังคุดก่อนฤดู
ชมภู จันที, อรุณี  วัฒนวรรณ, จิตติลักษณ์ เหมะ, มาลัยพร เชื้อบัณฑิต, อรวินทินี ชูศรี และอัจฉรา  ศรีทองคำ
ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี, สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7

          การวิจัยและพัฒนาการจัดการน้ำ ปุ๋ย และสารควบคุมการเจริญเติบโตเพื่อการผลิตมังคุดก่อนฤดู มุ่งเน้นให้มังคุดมีการออกดอก - เก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็ว ทำให้ผลผลิตกระจายตัว และมีราคาสูงขึ้น ดำเนินการทดลองที่สวนเกษตรกรอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ในฤดูกาลผลิตปี 2555/2556 และฤดูกาลผลิตปี 2556/2557 ประกอบด้วย 2 กรรมวิธี ได้แก่ 1. วิธีชักนำให้มังคุดออกดอกของเกษตรกร และ 2. วิธีชักนำให้มังคุดออกดอกของกรมวิชาการเกษตร พบว่า ในฤดูกาลผลิตปี 2555/2556 วิธีชักนำให้มังคุดออกดอกของกรมฯ ต้นทดลองมีการออกดอกครบทุกต้นเร็วกว่าวิธีชักนำให้มังคุดออกดอกของเกษตรกร 5 วัน และมีแนวโน้มให้จำนวนดอก/ต้น จำนวนผล/ต้น ปริมาณผลผลิต/ต้น และเปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่มีคุณค่าทางการตลาดมากกว่า วิธีชักนำให้มังคุดออกดอกของเกษตรกร จึงได้กำไรสุทธิมากกว่า ส่วนในฤดูกาลผลิตปี 2556/2557 พบว่ามังคุดเริ่มออกดอกพร้อมกันทั้ง 2 กรรมวิธีในวันที่ 26 ธันวาคม 2556 แต่วิธีชักนำให้มังคุดออกดอกของกรมฯ พบต้นทดลองมีการออกดอก 45% ของจำนวนต้นทั้งหมด มากกว่า วิธีชักนำให้มังคุดออกดอกของเกษตรกร มีจำนวนต้นที่ออกดอกเพียง 30% และมีแนวโน้มว่าวิธีชักนำให้มังคุดออกดอกของกรมฯ มีเปอร์เซ็นต์ผลที่เก็บเกี่ยวในช่วงแรกมากกว่า วิธีชักนำให้มังคุดออกดอกของเกษตรกร นอกจากนี้ยังพบว่า วิธีชักนำให้มังคุดออกดอกของกรมฯ มีน้ำหนักผลเฉลี่ย 90.57 กรัม/ผล มีเปอร์เซ็นต์ผลผลิตที่มีคุณค่าทางการตลาด 80.42% และมีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด 17.31% มากกว่า วิธีชักนำให้มังคุดออกดอกของเกษตรกร


ไฟล์แนบ
.pdf   145_2557.pdf (ขนาด: 295.95 KB / ดาวน์โหลด: 1,551)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม