ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการอบแห้งเนื้อมังคุดด้วยเครื่องอบแห้งลมร้อน
#1
ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการอบแห้งเนื้อมังคุดด้วยเครื่องอบแห้งลมร้อน
พุทธธินันทร์ จารุวัฒน์, สากล วีริยานันท์, คุรุวรรณ์ ภามาตย์, บัณฑิต  จิตรจำนงค์, ธนาวัฒน์  ทิพย์ชิต, นิวัติ อาระวิล, เทียนชัย เหลาลา, จารุวรรณ์ รัตนสกุลธรรม และอภิรดี กอร์ปไพบูลย์
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี, สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร และศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

          ปัญหาผลิตผลทางการเกษตรในฤดูกาลเก็บเกี่ยวมีปริมาณสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลไม้ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น ลำไย ลิ้นจี่ มังคุด เงาะ เป็นต้น ซึ่งการขายในรูปผลผลิตสดทั้งภายในประเทศและนอกประเทศยังไม่เพียงพอต่อการระบายผลผลิตออกสู่ตลาด ทำให้ราคาตกต่ำ การแปรรูปผลผลิตโดยเฉพาะการอบแห้งเป็นหนึ่งในกระบวนการที่มีศักยภาพสูงในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยผลิตภัณฑ์อบแห้งสามารถเก็บไว้จำหน่ายนอกฤดูกาลได้ ทำให้เกษตรกรและผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเครื่องอบแห้งลมร้อนแบบต่อเนื่องเพื่อใช้ในการอบแห้งผักและผลไม้ โดยเครื่องต้นแบบได้ถูกออกแบบให้รองรับการศึกษาเทคโนโลยีการอบแห้งแบบมีการเปลี่ยนอุณหภูมิ 2 ระดับ ประกอบด้วยห้องอบแห้งอุณหภูมิสูงในช่วงแรกและอบแห้งผลิตผลเกษตรต่อเนื่องที่ห้องอบแห้งอุณหภูมิต่ำลงในช่วงที่สอง จนกระทั่งได้ผลผลิตอบแห้งที่พร้อมทำการจำหน่ายสู่ผู้บริโภค เครื่องต้นแบบมีพื้นที่การอบแห้งทั้งหมด 30 ตารางเมตร ชุดพัดลมเป็นชนิดไหลตัดแกนขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ชุดให้ความร้อนเป็นชนิดหัวพ่นแก๊ส ใช้แก๊ส LPG เป็นเชื้อเพลิง สามารถควบคุมอุณหภูมิภายในห้องอบแห้งให้คงที่ได้ด้วยระบบควบคุมการตัดต่อแก๊ส LPG ด้วยอุปกรณ์โซลินอยด์วาล์วผ่านอุปกรณ์ปรับตั้งอุณหภูมิและหัววัดอุณหภูมิ ได้ทำการศึกษาเทคโนโลยีการอบแห้งเนื้อมังคุด ผลการศึกษาพบว่าสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการอบแห้งเนื้อมังคุดคือการอบแห้งที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 2 ชั่วโมง และ 70 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 8 ชั่วโมง ผลการวิเคราะห์คุณภาพของเนื้อมังคุดอบแห้งพบว่าเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลไม้แห้ง (มผช.136/2550) โดยเนื้อมังคุดอบแห้งมีผิวแห้ง เนื้อไม่แข็งกระด้าง สีสม่ำเสมอ ไม่มีสิ่งแปลกปลอม มีค่าความชื้น 17% โดยน้ำหนัก ค่าวอเตอร์แอกทิวิตี 0.52 และค่าจุลินทรีย์ที่ไม่เกินมาตรฐาน


ไฟล์แนบ
.pdf   146_2557.pdf (ขนาด: 717.64 KB / ดาวน์โหลด: 2,438)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม