การควบคุมหอยซัคซิเนีย Succinea sp.ในสวนกล้วยไม้โดยวิธีผสมผสาน
#1
การควบคุมหอยซัคซิเนีย Succinea sp.ในสวนกล้วยไม้โดยวิธีผสมผสาน
ปราสาททอง พรหมเกิด, ปิยาณี หนูกาฬ, ดาราพร รินทะรักษ์, สมเกียรติ กล้าแข็ง และวิไลวรรณ เวชยันต์

          การทดลองควบคุมหอยซัคซิเนียในสวนกล้วยไม้ที่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี จำนวน 2 แปลงในปี 2554 และปี 2555 ปีละ 1แปลง ตามแผน RCB จำนวน 11 กรรมวิธีๆ ละ 3 ซ้ำด้วยการพ่น T.1 เมทัลดีไฮด์ 80%WP และเหยื่อพิษเมทัลดีไฮด์ T.2 กากเมล็ดชาและเหยื่อพิษ เมทัลดีไฮด์ T.3 สารสกัดมะคำดีควายและเหยื่อพิษ เมทัลดีไฮด์ T.4 เหยื่อเมทัลดีไฮด์และไส้เดือนฝอย Steinernema carpocapsae T.5 กากเมล็ดชาและไส้เดือนฝอย T.6 กากเมล็ดชา มะคำดีควายและไส้เดือนฝอย T.7 เมทัลดีไฮด์ 80%WP T.8 กากเมล็ดชา T.9 ไส้เดือนฝอย T.10 สารสกัดมะคำดีควาย  และ T.11 กรรมวิธีไม่ใช้สาร โดยแต่ละกรรมวิธีมีการกำจัดวัชพืชโดยใช้มือถอนถ้ามีวัชพืชขึ้น หลังทดสอบ 3 วัน พบว่าจำนวนประชากรหอยที่มีชีวิตในแต่ละกรรมวิธีลดลง สามารถควบคุมประชากรหอยได้ จึงเลือกกรรมวิธีใช้กากเมล็ดชาน้ำมันเป็นวิธีที่คุ้มค่าและปลอดภัยทดลองต่อในแปลงใหญ่ขนาดพีนที่ 1ไร่ ทั้งแปลงที่ควบคุมแบบผสมผสานและแปลงที่เกษตรกรควบคุมเอง พบว่าแปลงควบคุมแบบผสมผสานทั้ง2แปลงสามารถควบคุมหอยได้ ไม่พบหอยบนกระบะปลูก ใช้เงินค่าสารกำจัดหอย 218.40 และ 327.60 บาท ตามลำดับ ส่วนแปลงที่เกษตรกรควบคุมเองพบว่า มีประชากรหอยเฉลี่ย 18.95 - 37.13 ตัว/ตารางเมตร และพบหอยบนกระบะปลูก 0.1 - 4.48 ตัวต่อตารางเมตร ใช้เงินค่าสารกำจัดหอย 35 บาทต่อไร่ ดินในแปลงมีความชื้น 60 - 90% pH 7 - 8 


ไฟล์แนบ
.pdf   158_2557.pdf (ขนาด: 329.12 KB / ดาวน์โหลด: 449)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม