การศึกษาวัสดุปลูกทดแทนกาบมะพร้าว
#1
การศึกษาวัสดุปลูกทดแทนกาบมะพร้าว
ทธธินันทร์ จารุวัฒน์, สากล วีริยานันท์, บัณฑิต  จิตรจำนงค์, นิวัติ อาระวิล, เทียนชัย เหลาลา, นาวี  จิระชีวี, สราวุฒิ  ปานทน และพีรพงษ์  เชาวนพงษ์
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี, สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม และสำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

          ทำการศึกษาและทดสอบวัสดุปลูกจากสิ่งเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อนำมาทดแทนกาบมะพร้าวสำหรับปลูกกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวาย เพื่อแก้ปัญหาราคากาบมะพร้าวเพิ่มสูงขึ้นอันเนื่องจากการเข้าทำลายต้นมะพร้าวจากแมลงดำหนามและชนิดอื่นๆ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรและผู้ประกอบการปลูกกล้วยไม้เพิ่มขึ้น ผลการทดสอบและคัดเลือกวัสดุปลูกทดแทนพบว่า กระถินและทางปาล์มน้ำมันมีความเหมาะสมที่สุด โดยมีคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และผลการตอบสนองของต้นกล้วยไม้และการออกดอกของกล้วยไม้ดีที่สุด โดยมีอายุการใช้งาน 5 ปีขึ้นไป ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม


ไฟล์แนบ
.pdf   168_2557.pdf (ขนาด: 420.79 KB / ดาวน์โหลด: 260)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: