การศึกษาความผันแปรจำนวนประชากรไรขาวใหญ่ในเห็ดหูหนู
#1
การศึกษาความผันแปรจำนวนประชากรไรขาวใหญ่ในเห็ดหูหนู
พิเชฐ เชาวน์วัฒนวงศ์, อัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล, พลอยชมพู กรวิภาสเรือง และมานิตา คงชื่นสิน

          ทำการสำรวจความผันแปรจำนวนประชากรไรขาวใหญ่ ในฟาร์มเห็ดที่เพาะเห็ดหูหนู ในอำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 - กันยายน 2556  สุ่มเลือกก้อนเชื้อเห็ดหูหนู จำนวน 20 ก้อน นำใส่ถุงพลาสติก นำมาตรวจนับจำนวนไรขาวใหญ่ โดยตัดถุงพลาสติกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 1 x 1 ตร.ซม. ก้อนละ 4 จุด โดยตรวจนับใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ stereomicroscope ทำการสำรวจทุกเดือนตลอดการทดลอง  พบว่าในช่วงเดือน พฤษภาคม และเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน จะพบไรขาวใหญ่เป็นปริมาณปานกลางเฉลี่ย 166 - 182 ตัว/ตารางเซ็นติเมตร ในช่วงปีแรก ส่วนในปีต่อมาพบไรขาวใหญ่ลดลงเฉลี่ย 5.18 - 11.79 ตัว/ตารางเซนติเมตร


ไฟล์แนบ
.pdf   208_2557.pdf (ขนาด: 144.94 KB / ดาวน์โหลด: 392)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม