การป้องกันกำจัดโรคใบไหม้และใบจุดปทุมมาที่เกิดจากเชื้อรา Acremonium sp. โดยชีววิธี
#1
การป้องกันกำจัดโรคใบไหม้และใบจุดปทุมมาที่เกิดจากเชื้อรา Acremonium sp. โดยชีววิธี
ทัศนาพร ทัศคร, วัชรี วิทยวรรณกุล และบังอร นวลศรี
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ทดสอบประสิทธิภาพเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ทั้งหมด 79 ไอโซเลท ในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราสาเหตุโรค Acremonium sp. ในห้องปฏิบัติการ สามารถคัดเลือกได้เชื้อที่มีประสิทธิภาพดีในการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อราสาเหตุโรค จำนวน 19 ไอโซเลท ซึ่งเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่คัดเลือกได้มีการสร้าง inhibition zone ได้กว้าง 1.0 - 2.0 เซนติเมตร จากนั้นทำการทดสอบประสิทธิภาพเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมเชื้อรา Acremonium sp. สาเหตุโรคใบไหม้และใบจุดในสภาพโรงเรือนทดลอง โดยทำการพ่นเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์แต่ละไอโซเลท ลงบนพืชทดสอบจำนวน 4 ครั้ง ทุก 5 วัน และทำการวัดขนาดของแผลที่เกิดขึ้นบนใบก่อนการพ่นเชื้อทุกครั้ง จากการทดลองพบว่า เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพดีในการยับยั้งการเกิดแผลบนใบปทุมมา 3 พันธุ์ คือ ขาวมะลิ ทวิตเตอร์ และ มองบลังค์ และกระเจียว 1 พันธุ์ คือ ลัดดาวัลย์ ได้ดีในสภาพโรงเรือนทั้งหมด 7 ไอโซเลท ได้แก่ Bc-48, Bc-39, Bc-52, Bc-02, Bc-78, Bc-60และ Bc-12 จากการทดลองครั้งนี้จะได้นำผลการทดลองที่ได้ไปทำการทดสอบประสิทธิภาพในสภาพแปลงทดลองต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   82_2560.pdf (ขนาด: 960.12 KB / ดาวน์โหลด: 998)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม