การศึกษาสถานภาพของรา Fusarium oxysporum f.sp. elaeidis (Foe) ในประเทศไทย
#1
การศึกษาสถานภาพของรา Fusarium oxysporum f.sp. elaeidis (Foe) ในประเทศไทย
ชนินทร ดวงสอาด, พรพิมล อธิปัญญาคม, อภิรัชต์ สมฤทธิ์, สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ และอมรรัชฏ์ คิดใจเดียว
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การสำรวจสถานภาพของรา Fusarium oxysporum f.sp. elaeidis ในประเทศไทย ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 – เดือนกันยายน 2560 ในแปลงปลูกปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ประจวบคีรีขันธ์ ตรัง สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่ จำนวน 70 แปลง ไม่พบต้นที่แสดงอาการเหี่ยวที่มีลักษณะการเข้าทำลายของรา F. oxysporum f.sp. elaeidis เมื่อสุ่มตัวอย่างราก และดินบริเวณรอบราก จำนวน 142 ตัวอย่าง แยกราจากตัวอย่างรากด้วยวิธี tissue transplanting และแยกราจากดินด้วยวิธี dilution plate ได้ราที่มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาพ้องกับรา Fusarium spp. จำนวน 79 ไอโซเลท และจัดจำแนกด้วยการเปรียบเทียบข้อมูลพันธุกรรมของรา Fusarium spp. จำนวน 5 ไอโซเลท โดยการเปรียบเทียบเบื้องต้นด้วยตำแหน่ง 28S และ ITS ไม่พบราสาเหตุของโรคเหี่ยวของปาล์มน้ำมัน ดังนั้นรา F. oxysporum f. sp. elaeidis ไม่ปรากฏในพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันของประเทศไทย


ไฟล์แนบ
.pdf   108_2560.pdf (ขนาด: 272.29 KB / ดาวน์โหลด: 196)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: