สำรวจและศึกษาศักยภาพหอยน้ำสกุล Clea ในการเป็นตัวห้ำหอยน้ำศัตรูพืช
#1
สำรวจและศึกษาศักยภาพหอยน้ำสกุล Clea ในการเป็นตัวห้ำหอยน้ำศัตรูพืช
ณัฐฐิญา กาญจนนิธิพัฒน์, ดาราพร รินทะรักษ์ และอภินันท์ เอี่ยมสุวรรณสุข
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การสำรวจและศึกษาศักยภาพการเป็นตัวห้ำของหอยน้ำสกุล Clea ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2560 โดยทำการสำรวจและเก็บตัวอย่างจาก 26 จังหวัด พบหอยน้ำสกุล Clea จำนวน 2 ชนิด ได้แก่ Clea helena (Philippi, 1847) และ Clea wykoffi (Brandt, 1974) ซึ่งการสำรวจในครั้งนี้พบ C. helena (Philippi, 1847) แพร่กระจายทุกจังหวัด ในขณะที่ C. wykoffi (Brandt, 1974) พบที่แม่น้ำโขง จังหวัดอุบลราชธานีเท่านั้น โดยพบว่า C. helena (Philippi, 1847) อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำที่มีความหลากหลาย ได้แก่ แม่น้ำ บึง อ่างเก็บน้ำ สามารถอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำสะอาด น้ำนิ่งหรือคลองน้ำไหลช้า บนพื้นทราย ทรายปนโคลน เกาะบนโขดหินในน้ำ หรือเกาะอยู่บนพืชน้ำ การศึกษาศักยภาพในการเป็นตัวห้ำ หอยน้ำศัตรูพืช โดยศึกษาพฤติกรรมการกินหอยน้ำศัตรูพืช 3 ชนิด ได้แก่ Indoplanorbis sp. Physella sp. และ Radix sp. พบว่าอัตราการกินเฉลี่ย 8.50 ±2.6, 17±6.46 และ 2.6 ± 1.95 ตัว/สัปดาห์ ตามลำดับ


ไฟล์แนบ
.pdf   115_2560.pdf (ขนาด: 980.67 KB / ดาวน์โหลด: 301)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: