การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชนิดผง B. subtilis สายพันธุ์ 4415 และสายพันธุ์ดินอ้อย no.6
#1
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชนิดผง Bacillus subtilis สายพันธุ์ 4415 และสายพันธุ์ดินอ้อยno. 6 เพื่อควบคุมโรคเหี่ยวของปทุมมา
ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล, ดารุณี ปุญญพิทักักษ์, ทิพวรรณ กันหาญาติ, รุ่งนภา ทองเคร็ง, วิภาดา ทองทักษิณ และสุธามาศ ณ น่าน
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช, กลุ่มวิชาการ และศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน

          การเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย Bacillus subtilis สายพันธุ์ 4415 และอ้อย no.6 เพื่อเพิ่มปริมาณดำเนินการเลี้ยงในอาหารเหลว NGB และอาหารแข็ง NGA นำแบคทีเรียที่เพิ่มปริมาณได้ไปทำเป็นผงเชื้อโดยใช้ผงทาคัมเป็นวัสดุรองรับ ผลิตผงเชื้อแบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุ์ 4415 และ อ้อย no.6 จำนวน 2 กิโลกรัม ทดสอบอายุของการเก็บรักษาผงเชื้อ นำมาตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุ์ 4415 และอ้อย no.6 ในผงเชื้อทุกเดือนเพื่อเช็คความอยู่รอดและปริมาณพบว่า ทดสอบอายุของการเก็บรักษาผงเชื้อเป็นเวลา 6 เดือน นำมาตรวจหาปริมาณเชื้อแบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุ์ 4415 และอ้อย no.6 ในผงเชื้อพบว่า มีปริมาณ 1X10(10) cfu/g และนำผงเชื้อไปทดสอบประสิทธิภาพการควบคุมโรคเหี่ยวของปทุมมาในเรือนปลูกพืชทดลอง อยู่ในระหว่างการตรวจผลการทดสอบ


ไฟล์แนบ
.pdf   2022_2554.pdf (ขนาด: 110.14 KB / ดาวน์โหลด: 535)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม