วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักสด
#1
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักสด
มัตติกา ทองรส, พีชณิตดา ธารานุกูล, สุชาติ แก้วกมลจิต, อนุชา เหลาเคน, กุหลาบทิพย์ ชาหอมชื่น, ปิยะนันท์ ไวมาลา และวลีรัตน์ วรการญนบุญ

    การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักสด ดำเนินการระหว่างปี 2559 - 2561 ในพื้นที่เกษตรกร 5 จังหวัด วัตถุประสงค์เพื่อทดสอบเทคโนโลยีการจัดการดินและปุ๋ยต่อการผลิตข้าวโพดฝักสด เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักสดแก่ผู้สนใจโดยผ่านแปลงต้นแบบโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จากการทดสอบพบว่า การทดสอบเทคโนโลยีการปรับปรุงบำรุงดินในการผลิตข้าวโพดหวานแบบเกษตรกรมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับปุ๋ยคอกอัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ สามารถเพิ่มผลผลิตเฉลี่ย 2,613 กิโลกรัมต่อไร่ และรายได้สิทธิ 15,314 บาทต่อไร่ วิธีเกษตรกรผลผลิตเฉลี่ย 2,314 กิโลกรัมต่อไร่ และรายได้สิทธิ 13,538 บาทต่อไร่ ส่วนการผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวสามารถเพิ่มผลผลิตและรายได้สุทธิให้เกษตรกรได้ 5.71 เปอร์เซ็นต์ และ 2.97 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ จังหวัดสุรินทร์ผลิตข้าวโพดหวานใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินให้ผลผลิตทั้งเปลือกเฉลี่ย 2,040 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 9,512 บาทต่อไร่ และมีค่า BCR เท่ากับ 2.59 ส่วนข้าวโพดข้าวเหนียวให้ผลผลิตทั้งเปลือกเฉลี่ย 1,553 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 5,421 บาทต่อไร่ และมีค่า BCR เท่ากับ 1.91 จังหวัดมหาสารคามผลิตข้าวโพดหวานหลังนาใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 75 เปอร์เซ็นต์ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-วัน ให้ผลผลิตทั้งเปลือกเฉลี่ย 3,037 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 23,340 บาทต่อไร่ และมีค่า BCR เท่ากับ 6.18 ข้าวโพดข้าวเหนียวผลผลิตทั้งเปลือก 9,994 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 23,340 บาทต่อไร่ และมีค่า BCR เท่ากับ 9.91 จังหวัดร้อยเอ็ดผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวหลังนาใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินให้ผลผลิตทั้งเปลือก 1,835 กิโลกรัมต่อไร่ และมีค่า BCR เท่ากับ 4.73 จังหวัดอำนาจเจริญผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวหลังนาใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 75 เปอร์เซ็นต์ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์วันให้ผลผลิตทั้งเปลือกเฉลี่ย 2,467 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 22,005 บาทต่อไร่ และมีค่า BCR เท่ากับ 7.01 จังหวัดอุบลราชธานีผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวกาบบัวหลังนาใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์วันให้ผลผลิตทั้งเปลือกเฉลี่ย 1,109 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 6,914 บาทต่อไร่ และมีค่า BCR เท่ากับ 2.16 ด้านการยอมรับเทคโนโลยี เกษตรกรยอมรับเทคโนโยลีการปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยคอกมูลวัว และการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินรวมกับปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์วันในการผลิตข้าวโพดฝักสด และขยายผลสู่เกษตรกรรายอื่นต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   8_2561.pdf (ขนาด: 1.69 MB / ดาวน์โหลด: 1,332)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม