วิจัยและพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ ปุ๋ย พืช ดิน และน้ำ
#1
วิจัยและพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์ ปุ๋ย พืช ดิน และน้ำ
วรรณรัตน์ ชุติบุตร

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาเทคนิคระบบการตรวจวิเคราะห์ และตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ปุ๋ยพัฒนาวิธีวิเคราะห์ และตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์โพแทสเซียมที่ละลายน้ำในปุ๋ยเคมี โดยเทคนิคเฟลมโฟโตเมทรี
รัตนาภรณ์ คชวงศ์ วรรณรัตน์ ชุติบุตร ภัทราพร คำผล จิรพันธ์ ศรีทองกุล

          ศึกษาและพัฒนาวิธีวิเคราะห์โพแทสเซียมที่ละลายน้ำในปุ๋ยเคมีด้วยเทคนิคเฟลมโฟโตเมทรี (Flame photometry) เพื่อเปรียบเทียบผลของการเติมและไม่เติมสารลดการรบกวนทางเคมี (Suppressor) ต่อปริมาณโพแทสเซียมที่ละลายน้ำในปุ๋ยเชิงเดี่ยว ปุ๋ยเชิงประกอบปุ๋ยเชิงผสมแบบปั้นเม็ดปุ๋ยเชิงผสมแบบคลุกเคล้าและปุ๋ยเชิงผสมแบบเกร็ด จำนวน 37 ตัวอย่าง พบว่าค่าเฉลี่ยของปริมาณโพแทสเซียมที่ละลายน้ำจากวิธีวิเคราะห์ที่เติมสารลดการรบกวนทางเคมีมีค่ามากกว่าวิธีวิเคราะห์ที่ไม่เติมสารลดการรบกวนทางเคมีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 25 ตัวอย่าง และจากการเปรียบเทียบความเที่ยง (Precision) โดยใช้สมการของ Horwitz's Ratio พบว่า ค่าความเที่ยงของวิธีวิเคราะห์ที่ไม่เติมสารลดการรบกวนทางเคมีไม่ผ่านเกณฑ์กำหนด 2 ตัวอย่าง โดยการไม่เติมสารลดการรบกวนทางเคมีมีผลให้ความเที่ยงของค่าวิเคราะห์ปริมาณโพแทสเซียมที่ละลายน้ำในตัวอย่างปุ๋ยลดลง 28 ตัวอย่าง ผลการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์โพแทสเซียมที่ละลายลายน้ำในปุ๋ยเคมีที่ไม่เติมสารลดการรบกวนทางเคมี พบว่าช่วงความเป็นเส้นตรง (Linearity) ในการวิเคราะห์หาโพแทสเซียมอยู่ในช่วง 0 - 24 ppmเลือกช่วง 0-15 ppm ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation coefficient; r) เท่ากับ 0.9997 เป็นช่วงการใช้งาน (Range) ปริมาณโพแทสเซียมต่ำที่สุดที่สามารถทดสอบได้ (Limit of Detection ; LOD) เท่ากับ 0.07 %K2O ปริมาณโพแทสเซียมต่ำที่สุดที่สามารถรายงานผลได้ (Limit of Quantitation ; LOQ) เท่ากับ 10.0%K2O พิสูจน์ความแม่นยำ (Accuracy) และความเที่ยงโดยการเติมวัสดุอ้างอิงรับรอง (Certified Reference Material ;CRM) ลงใน Sample blank (Matrix effect) ความเข้มข้นสูง กลาง และต่ำเท่ากับ 60.34 34.61 และ 10.00%K2O พบว่า การประเมินความแม่นโดยหาเปอร์เซ็นต์ Recovery อยู่ในช่วง 98 – 102 เปอร์เซ็นต์ทั้ง 3 ระดับความเข้มข้น และการประเมินความเที่ยงโดยใช้สมการของ Horwitz's Ratio มีค่าน้อยกว่า 2 ทั้ง 3 ระดับความเข้มข้น ซึ่งค่าที่ได้ทั้งหมดนั้นผ่านเกณฑ์การยอมรับตามมาตรฐานสากล


ไฟล์แนบ
.pdf   24_2561.pdf (ขนาด: 34.3 MB / ดาวน์โหลด: 557)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม