การขยายพันธุ์เชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังสำหรับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางฟีโนไทป์
#1
การขยายพันธุ์เชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังสำหรับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางฟีโนไทป์และจีโนไทป์ของการพัฒนารากสะสมอาหารของมันสำปะหลัง
สุวลักษณ์ อะมะวัลย์ และประพิศ วองเทียม

          โครงการการขยายพันธุ์เชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังสำหรับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงลักษณะทาง ฟีโนไทป์และจีโนไทป์ของการพัฒนารากสะสมอาหารของมันสำปะหลัง เป็นการขยายพันธุ์มันสำปะหลังที่อยู่ในธนาคารเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังของศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง จำนวน 600 พันธุ์ โดยแบ่งระยะเวลาปลูกขยายท่อนพันธุ์เป็น 300 พันธุ์ต่อปี และได้ทำการบันทึกความสูง ลักษณะการ ลงหัวของมันสำปะหลัง และน้ำหนักหัวมันสำปะหลังต่อต้น พบว่าพันธุ์ทั้งหมดมีความสูงอยู่ระหว่าง 130 - 323 เซนติเมตร มีน้ำหนักหัวต่อต้นอยู่ระหว่าง 0.1 - 8.1 กิโลกรัมต่อต้น มีการลงหัวของมันสำปะหลังแบบแผ่ขยายจำนวน 509 พันธุ์ มีการลงหัวแบบผสมจำนวน 96 พันธุ์ และมีการลงหัวแบบดิ่งจำนวน 1 พันธุ์ และนำต้นพันธุ์ที่ได้ ไปใช้ประโยชน์ในโครงการการศึกษาลักษณะทางฟีโนไทป์และจีโนไทป์ของการพัฒนารากสะสมอาหารของ มันสำปะหลังสายพันธุ์ต่างๆ ในธนาคารเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   78_2561.pdf (ขนาด: 1.06 MB / ดาวน์โหลด: 656)
ตอบกลับ




ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม