การพัฒนาเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวในระดับชุมชน
#1
การพัฒนาเกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวในระดับชุมชน
จิราลักษณ์ ภูมิไธสง, ชูชาติ บุญศักดิ์, สุมนา งามผ่องใส, นงลักษ์ ปั้นลาย, เรณู บุญผาสุข, ศิริวรรณ อำพันฉาย, น้ำอ้อย นาคา, ณัฐวดี ฉิมพาลี, คมหยก ใจกล้า, สุพัตรา นันตาเวียง, เชาวนาถ พฤทธิเทพ, อารดา มาสริ, ปวีณา ไชยวรรณ์, วิลัยรัตน์ แป้นแก้ว และวันชัย ถนอมทรัพย์

          โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อฝึกหัดเกษตรกรให้มีความสามารถในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 84-1 หรือพันธุ์อื่นของกรมวิชาการเกษตร ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของเกษตรกร 2) เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวชั้นพันธุ์จำหน่ายที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน โดยหน่วยงานราชการ (ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท) เป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ขยายให้ และ 3) จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวและสร้างเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ดำเนินโครงการระหว่างปี 2559 - 2561 ที่แปลงเกษตรกรจังหวัดชัยนาท นครสวรรค์ ลพบุรี อุทัยธานี กาแพงเพชร และเพชรบูรณ์ ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรก่อนเริ่มดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ จำนวน 15 ครั้ง รวมเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรม 750 ราย สามารถสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร จำนวน 7 กลุ่ม จาก 6 จังหวัด 7 อำเภอ และ 7 ตำบล เกษตรกรต้นแบบ จำนวน 68 ราย พื้นที่ปลูก 1,326 ไร่ เกษตรกรต้นแบบสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวชั้นพันธุ์จำหน่าย จำนวน 113,924 กิโลกรัม เกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง จำนวน 15,433.5 กิโลกรัม หรือร้อยละ 13.5 ของผลผลิตเมล็ดพันธุ์ทั้งหมด ที่เหลือจำนวน 98,490.5 กิโลกรัม หรือร้อยละ 86.5 ของผลผลิตเมล็ดพันธุ์ทั้งหมด จำหน่ายให้กับเกษตรกรในชุมชน และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงบริษัทเอกชนที่สนใจ เป็นเงิน จำนวน 3,532,165.5 บาท ด้านคุณภาพเมล็ดพันธุ์ เกษตรกรในโครงการ สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวชั้นพันธุ์จำหน่าย ได้มาตรฐานตามชั้นพันธุ์ โดยมีเปอร์เซ็นต์ความงอกเฉลี่ยระหว่าง 88.2 - 94.4 เปอร์เซ็นต์


ไฟล์แนบ
.pdf   83_2561.pdf (ขนาด: 494.37 KB / ดาวน์โหลด: 626)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม