การส่งเสริมศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ
#1
การส่งเสริมศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ
อภิชาติ เมืองซอง, ประภาส แยบยน, พักตร์ทิภา เดชพละ และบุญธรรม ศรีหล้า

          โครงการส่งเสริมศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจ ตามความต้องการของตลาด เสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัว โดยการทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชอินทรีย์แบบผสมผสานสู่เกษตรกร ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ 2561 ผลการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการมีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชอินทรีย์ร่วมโครงการ จำนวน 5 กลุ่ม มีเกษตรกรผ่านการฝึกอบรมการผลิตพืชอินทรีย์ตามมาตรฐาน มกษ. 9000-2552 จำนวน 900 ราย ประกอบด้วยการผลิตพืช 4 ชนิด ได้แก่ แตงโม ถั่วลิสง พืชผัก และหอมแดง ได้แปลงต้นแบบ และแปลงเรียนรู้จำนวน 91 แปลง พื้นที่ 182 ไร่ ผ่านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จำนวน 34 แปลง เกษตรกรได้รับการความรู้ผ่านงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 1,097 ราย ได้ศูนย์เรียนรู้การผลิตอินทรีย์ จำนวน 1 ศูนย์ เกษตรน้ำเทคโนโลยีการผลิตปุยหมักแบบเติมอากาศไปใช้ จำนวน 3 กลุ่ม


ไฟล์แนบ
.pdf   88_2561.pdf (ขนาด: 1.71 MB / ดาวน์โหลด: 585)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม