อนุกรมวิธานของแมลงช้างปีกใส วงศ์ Chrysopidae ในประเทศไทย
#1
อนุกรมวิธานของแมลงช้างปีกใส วงศ์ Chrysopidae ในประเทศไทย
อาทิตย์ รักกสิกร, จารุวัตถ์ แต้กุล, พลอยชมพู กรวิภาสเรือง, ชมัยพร บัวมาศ, อิทธิพล บรรณาการ, ประภัสสร เชยคำแหง และสิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช


          ในปีงบประมาณ 2561 นั้น สิ่งที่ได้ดำเนินการแล้ว คือ สืบค้นเอกสารที่เกี่ยวข้องในการทดลองเพิ่มเติม และวินิจฉัยทบทวนตัวอย่างแมลงช้างปีกใส วงศ์ Chrysopidae ที่ได้จากการสำรวจในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ ในปีงบประมาณ 2560 สำรวจและเก็บตัวอย่างแมลงช้างปีกใส วงศ์ Chrysopidae โดยใช้กับดักแสงไฟ สวิงโฉบ กับดักแมลงวันผลไม้ และเก็บตัวอย่างจากแปลงพืชเศรษฐกิจ โดยพบตัวอย่างแมลงช้างจากจังหวัดเชียงใหม่ น่าน อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ เลย ขอนแก่น มหาสารคาม ศรีสะเกษ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา ระยอง สระบุรี ชัยนาท อ่างทอง สุพรรณบุรี นครปฐม และสุราษฎร์ธานี และได้ตัวหนอนแมลงช้างจากแปลงมันสำปะหลัง สวนลำไย มะม่วง ส้ม ฝรั่ง กระเจี๊ยบมอญ บวบเหลี่ยม โทงเทง มะเขือเทศสีดา และมะเขือเปราะ โดยพบหนอนแมลงช้างปีกใสกินเหยื่อ ได้แก่ เพลี้ยแป้ง แมลงหวี่ขาว และเพลี้ยจั๊กจั่น ทั้งนี้ตัวหนอนแมลงช้างได้นำมาเพาะเลี้ยงเพื่อเก็บตัวอย่างแมลงช้างปีกใสตัวเต็มวัยและวินิจฉัยชนิดต่อไป ซึ่งได้ตัวอย่างรวมทั้งสิ้นจำนวน 112 ตัวอย่าง ส่วนหนึ่งเก็บรักษาโดยการดองในแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ และอีกส่วนหนึ่งนาไปจัดรูปร่าง

          นอกจากนี้ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ในการทดลองเพิ่มเติม คือ เข็มจิ๋ว (micropins) และหลอดแก้วเก็บตัวอย่าง รวมถึงสามารถวินิจฉัยเพิ่มเติมในระดับชนิด ได้ 1 ชนิด คือ Ankylopteryx octopunctata (Fabricius, 1793) และระดับสกุล จำนวน 1 สกุล คือ Chrysopa Leach, 1815


ไฟล์แนบ
.pdf   104_2561.pdf (ขนาด: 664.67 KB / ดาวน์โหลด: 866)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม