สวพ.8 : 2021 วิจัยและพัฒนาสร้างชุมชนเข้มแข็ง
#1
สวพ.8 : 2021 วิจัยและพัฒนาสร้างชุมชนเข้มแข็ง
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8

          ดร. จิระ สุวรรณประเสริฐ ผู้อำนวยการ สวพ.8 ได้กำหนดนโยบายสำคัญในการวิจัยและพัฒนาในปี 2564 คือ วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ทั้งนี้เพื่อให้สนองกับนโยบายกรมวิชาการเกษตรที่ให้ สวพ. วิจัยแก้ปัญหาของพื้นที่แบบ ชุมชนมีส่วนร่วม และสนองแผนชำติ 20 ปี ในการมุ่งให้ชุมชนเกษตรเพิ่มความสามารถในการจัดการตนเอง และนโยบายของพื้นที่จังหวัดต่างๆ ที่ต้องการให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ โดยมีกรอบแนวคิดการวิจัยและพัฒนา ในการแก้ปัญหาชุมชน (pain points) ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ทำให้มีรำยได้ลดลง และส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่และสังคม โดยเป้าหมายการวิจัยและพัฒนา (change) คือ การช่วยให้ชุมชนมีความสามารถในการจัดการตนเองทางการผลิตพืชได้เพิ่มขึ้น ซึ่งพบว่ามีช่องว่าง (gaps) ระหว่างการพัฒนาไปสู่เป้าหมาย เช่น เทคโนโลยีไม่พร้อมใช้ในชุมชนประสิทธิภาพการผลิตต่ำ ชุมชนไม่เข้มแข็ง การวิจัยจึงมุ่งการสร้างความมั่นคงทางการผลิตพืชโดยการให้ชุมชนยืนบน 4 เสาที่มั่นคงขึ้น


ไฟล์แนบ
.pdf   วิจัยและพัฒนาสร้างชุมชนเข้มแข็ง.pdf (ขนาด: 786 KB / ดาวน์โหลด: 84)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม