การศึกษาการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์สารกำจัดแมลงเฟนโทเอต (phenthoate)
#1
การศึกษาการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์สารกำจัดแมลงเฟนโทเอต (phenthoate)
อนุชา ผลไสว ศศิมา มั่งนิมิตร ภัทรฤทัย คมน์ณัฐ ฉลองรัตน์ หมื่นขวา
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

          ศึกษาการเสื่อมสภาพผลิตภัณฑ์สารกำจัดแมลง phenthoate 50 %W/V EC ตัวอย่างที่ 1 (S1) ตัวอย่างที่ 2 (S2) และตัวอย่างที่ 3 (S3) ที่สภาวะอุณหภูมิห้องเฉลี่ย 29.2 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 76.4 เปอร์เซ็นต์ และเก็บที่สภาวะอุณหภูมิ 54 ± 2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 เดือน ในระยะเวลาทุก 3 เดือน ทำการวิเคราะห์หาปริมาณสาร phenthoate และสิ่งเจือปนในตัวอย่าง ได้แก่ ปริมาณน้ำเจือปนและความเป็นกรด ผลการทดสอบที่สภาวะอุณหภูมิห้องพบว่า ปริมาณสาร phenthoate ในตัวอย่างมีปริมาณลดลงเฉลี่ย 0.1 0.3 และ 0.4 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน ตามลำดับ ตัวอย่าง S1 ปริมาณสาร phenthoate อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนตัวอย่าง S2 และ S3 พบปริมาณสาร phenthoate ลดลงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่เดือนที่ 3 การตรวจสอบปริมาณสิ่งเจือปนในตัวอย่าง S1 ค่าความเป็นกรดเกินเกณฑ์มาตรฐานในเดือนที่ 15 ตัวอย่าง S2 ปริมาณสิ่งเจือปนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตลอดการทดลอง ส่วนตัวอย่าง S3 ค่าที่เพิ่มขึ้นมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน คือปริมาณน้ำเจือปน ในเดือนที่ 3 และค่าความเป็นกรด ในเดือนที่ 15 ลักษณะทางกายภาพและการเกิดอิมัลชันของตัวอย่างทั้ง 3 เป็นปกติ

          ผลการทดสอบตัวอย่างที่สภาวะอุณหภูมิ 54 ± 2 องศาเซลเซียส พบปริมาณสาร phenthoate ทั้ง 3 ตัวอย่างสลายตัวได้ง่าย ปริมาณสารลดลงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่เดือนที่ 3 ตัวอย่าง S1 S2 และ S3 ปริมาณลดลงเฉลี่ย 1.0 2.5 และ 1.7 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเสื่อมสภาพของสาร phenthoate กับที่สภาวะอุณหภูมิห้องในตัวอย่าง S1 S2 และ S3 การเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้น 2.4 8.9 และ 3.6 เท่า ตามลำดับ ผลการตรวจสอบปริมาณสิ่งเจือปนในตัวอย่างผลที่ได้ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดังนี้ ปริมาณน้ำเจือปนในตัวอย่าง S2 และ S3 เพิ่มขึ้นมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่เดือนที่ 9 และ 3 ตามลำดับ ในตัวอย่าง S1 S2 และ S3 ค่าความเป็นกรดเพิ่มขึ้นมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่เดือนที่ 6 3 และ 6 ตามลำดับ ลักษณะทางกายภาพและการเกิดอิมัลชันของตัวอย่าง S1 และ S2 เป็นปกติ ส่วนตัวอย่าง S3 เกิดการตกผลึกบริเวณก้นขวดตั้งแต่เดือนที่ 15 ส่วนการเกิดอิมัลชันเป็นปกติ

คำหลัก: เฟนโทเอต


ไฟล์แนบ
.pdf   24. การศึกษาการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์สารกำจัดแมลงเฟนโทเอต (phenthoate).pdf (ขนาด: 472.34 KB / ดาวน์โหลด: 257)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม