วิจัยปริมาณสารพิษตกค้างลูเฟนนูรอน (lufenuron) ในคะน้าเพื่อกำหนดค่าปริมาณสูงสุด
#1
วิจัยปริมาณสารพิษตกค้างลูเฟนนูรอน (lufenuron) ในคะน้าเพื่อกำหนดค่าปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้าง ครั้งที่ 1 - 3
ศศิณิฎา คงแช่มดี, สุพัตรี หนูสังข์, บุญทวีศักดิ์ บุญทวี, ประพันธ์ เคนท้าว และจินตนา ภู่มงกุฎชัย
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

          การวิจัยการสลายตัวของสารพิษตกค้างลูเฟนนูรอน (lufenuron) ในคะน้า เพื่อกำหนดค่าปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้าง ดำเนินการปฏิบัติงานทดลองพ่นวัตถุอันตราย lufenuron ภายใต้คำแนะนำและมาตรฐานของวิธีใช้วัตถุมีพิษอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยทำการทดลองในแปลงคะน้าของเกษตรกรทั้งหมด 3 แปลงทดลอง ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและนนทบุรี ระหว่างปี พ.ศ. 2562 - 2564 วางแผนการทดลอง supervised residue trials ตามข้อกำหนดของ FAO Plant Production and Protection Paper 225 (FAO, 2016) แปลงทดลองแบ่งออกเป็น2 แปลงย่อย คือ แปลงควบคุมที่ไม่พ่นวัตถุอันตราย lufenuron และแปลงที่ใช้วัตถุอันตราย lufenuron ชื่อการค้าแมทซ์ สูตร 5%W/V EC ตามอัตราแนะนำที่ 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร อัตราใช้น้ำ 120 ลิตรต่อไร่ พ่นสาร lufenuron 2 ครั้ง เว้นระยะพ่นห่างกันครั้งละ 7 วัน สุ่มเก็บตัวอย่างคะน้าตามระยะเวลาที่กำหนด ได้แก่ หลังการพ่นวัตถุอันตราย 2 ชั่วโมง (0 วัน) 1, 3, 5, 7, 10 และ 14 วัน ทำการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารพิษตกค้าง lufenuron ด้วยเครื่อง LC-MS/MS โดยมีความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถตรวจหาปริมาณได้ (LOQ) เท่ากับ 0.005 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จากผลการวิเคราะห์พบว่า แปลงควบคุมทั้ง 3 แปลงทดลอง ตรวจไม่พบสารตกค้าง lufenuron ในคะน้าทุกตัวอย่าง ส่วนแปลงทดลองที่พ่นสาร lufenuron ตามอัตราการใช้ที่แนะนำ ได้ปริมาณสารพิษตกค้าง ดังนี้ แปลงทดลองที่ 1 ตรวจพบสารตกค้างปริมาณ 2.429, 2.354, 1.337, 1.141, 0.421, 0.391 และ 0.147 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม แปลงทดลองที่ 2 พบสารตกค้างปริมาณ 2.880, 1.734, 0.848, 0.371, 0.393, 0.175 และ 0.126 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และแปลงทดลองที่ 3 พบสารตกค้างปริมาณ 2.413, 1.219, 0.745, 0.446, 0.465, 0.211 และ 0.141 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ที่ระยะเวลาต่างๆ ตามลำดับ จากข้อมูลปริมาณสารตกค้างดังกล่าวสามารถประเมินระยะเก็บเกี่ยวที่ปลอดภัย (PHI) ภายหลังการใช้สาร lufenuron สูตร 5%W/V EC ตามอัตราแนะนำที่ 30 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร ในคะน้าเท่ากับ 5 วัน

คำหลัก: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ลูเฟนนูรอน คะน้า


ไฟล์แนบ
.pdf   34. วิจัยปริมาณสารพิษตกค้างลูเฟนนูรอน (lufenuron) ในคะน้า.pdf (ขนาด: 251.26 KB / ดาวน์โหลด: 419)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม