ศึกษาเกณฑ์คลาดเคลื่อนจากค่าความไม่แน่นอนของการวิเคราะห์ฟอสฟอรัสทั้งหมดในปุ๋ยอินทรีย์
#1
ศึกษาเกณฑ์คลาดเคลื่อนจากค่าความไม่แน่นอนของการวิเคราะห์ฟอสฟอรัสทั้งหมดในปุ๋ยอินทรีย์
ศุภากร ดวนใหญ่
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

          งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ และเกณฑ์คลาดเคลื่อนของปริมาณธาตุอาหารรับรองของฟอสฟอรัสทั้งหมดในปุ๋ยอินทรีย์ โดยนำมาประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด และทดสอบตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์ที่ความเข้มข้นต่ำ กลาง และสูง เพื่อประเมินค่าความไม่แน่นอนในขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง และขั้นตอนการทดสอบ โดยการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ฟอสฟอรัสทั้งหมดในปุ๋ยอินทรีย์ โดยวิธี Spectrophotometric Molybdovanadophosphate พบว่า Range, Linearity, Accuracy, Precision ค่า LOD และ LOQ เท่ากับ 0.03%TP2O5 และ 0.10%TP2O5 ผลการพิสูจน์ Trueness และความเที่ยง (Precision) ของตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์ที่มีลักษณะเนื้อสาร (Matrix) ที่ระดับความเข้มข้น LOQ (0.3%TP2O5) และความเข้มข้นสูง (8.0%TP2O5) ได้ %Recovery เท่ากับ 98.67 และ 100.03 ได้ HorRat เท่ากับ 0.70 และ 0.25 ตามลำดับ ผ่านเกณฑ์การยอมรับทั้งหมด ค่าความไม่แน่นอนจากการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบคลอบคลุมที่ระดับความเข้มข้น 0.25 - 7.25%TP2O5 และได้เกณฑ์คลาดเคลื่อนของปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดในปุ๋ยอินทรีย์อยู่ในช่วง 4.25 - 9.63%

คำหลัก: ปุ๋ยอินทรีย์ ฟอสฟอรัสทั้งหมด เกณฑ์คลาดเคลื่อน


ไฟล์แนบ
.pdf   49. ศึกษาเกณฑ์คลาดเคลื่อนจากค่าความไม่แน่นอนของการวิเคราะห์ฟอสฟอรัสทั้งหมดในปุ๋ยอินทรีย์.pdf (ขนาด: 247.58 KB / ดาวน์โหลด: 298)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม