ศึกษาเกณฑ์คลาดเคลื่อนจากค่าความไม่แน่นอนของการวิเคราะห์คลอไรด์ในปุ๋ยเคมี
#1
ศึกษาเกณฑ์คลาดเคลื่อนจากค่าความไม่แน่นอนของการวิเคราะห์คลอไรด์ในปุ๋ยเคมี
ศุภัคชญา ทาหาร และทองจันทร์ พิมพ์เพชร
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

          การศึกษาเกณฑ์คลาดเคลื่อนของการวัดปริมาณคลอไรด์ในปุ๋ยเคมีโดยทำการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์คลอไรด์ เพื่อนำมาประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด และทำการทดสอบตัวอย่างปุ๋ยเคมี ที่ความเข้มข้นต่ำ กลาง สูง เพื่อนำมาประเมินค่าความไม่แน่นอน ขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง และขั้นตอนการทดสอบการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์คลอไรด์ในปุ๋ยเคมีทำการทดสอบ Limit of detection(LOD), Limit of quantitation (LOQ), Trueness และ Precision พบว่า ค่า LOD และ LOQ เท่ากับ 0.24 และ 0.80% คลอไรด์ ค่า Trueness และ Precision ผ่านเกณฑ์การยอมรับทั้งหมด ค่าความไม่แน่นอนจากการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบคลอบคลุมระดับความเข้มข้นต่ำ กลาง และสูง (6.50 - 67.41 %คลอไรด์) ได้เกณฑ์คลาดเคลื่อนของปริมาณคลอไรด์ในปุ๋ยเคมีคลอบคลุมอยู่ในช่วง 0.68 - 11.91%

คำหลัก: เกณฑ์คลาดเคลื่อน คลอไรด์ ปุ๋ยเคมี


ไฟล์แนบ
.pdf   53. ศึกษาเกณฑ์คลาดเคลื่อนจากค่าความไม่แน่นอนของการวิเคราะห์คลอไรด์ในปุ๋ยเคมี.pdf (ขนาด: 193.66 KB / ดาวน์โหลด: 449)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม