การคัดเลือกของสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในผักแพว
#1
การคัดเลือกของสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในผักแพว
วิภาดา ปลอดครบุรี, วนาพร วงษ์นิคง, ศรุต สุทธิอารมณ์, ศรีจำนรรจ์ ศรีจันทรา, สุนัดดา เชาวลิต
กลุ่มบริหารศัตรูพืช หรือกลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การศึกษาชนิดแมลงศัตรูในผักแพวจากแหล่งปลูกในจังหวัดนครปฐม และปทุมธานี ดำเนินการในปี 2554 - 2555 ผลการสำรวจและจำแนกชนิด พบแมลงศัตรูผักแพว 9 ชนิด ได้แก่ หนอนกระทู้ผัก Spodoptera litura (Fabricius), หนอนเจาะสมอฝ้าย Helicoverpa armigera (Hubner), เพลี้ยแป้งน้อยหน่าหรือเพลี้ยแป้งสับปะรดสีเทา Dysmicoccus neobrevipes Breadsley, เพลี้ยแป้ง Jack Beardsley Pseudococcus jackbeardsleyi Gimpel and Miller, แมลงหวี่ขาวใยเกลียว Aleurodicus dispersus (Russell), แมลงหวี่ขาวยาสูบ Bemisia tabaci (Gennadius), เพลี้ยไฟพริก Scirtothrips dorsalis Hood เพลี้ยอ่อนมินท์ Ovatus crataegarius Walker และด้วงเต่าแตงจุดขาว Monolepta signata Olivier และการสำรวจแหล่งผักแพวในจังหวัดหนองคายพบเฉพาะหนอนกระทู้ผัก S. litura ส่วนการศึกษาการคัดเลือกสารป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งน้อยหน่าในผักแพว ดำเนินการทดลองในแปลงของเกษตรอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จำนวน 2 แปลงทดลอง ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2554 วางแผนการทดลองแบบ RCB 3 ซ้ำ 7 กรรมวิธี คือ พ่นสาร thiamethoxam 25% WG อัตรา 4 กรัม/น้ำ 20 ลิตร, imidacloprid 70% WG อัตรา 4 กรัม/น้ำ 20 ลิตร, dinotefuran 10% WP อัตรา 20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร, thiamethoxam 25% WG + white oil 67% EC อัตรา 2 กรัม + 50 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร, buprofezin 40% SC + white oil 67% EC อัตรา 20 + 50 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร เปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นสารเปรียบเทียบ imidacloprid 10% SL อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร และกรรมวิธีไม่พ่นสารป้องกันกำจัดแมลง ทำการพ่นสาร 2 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน พบว่าทุกกรรมวิธีที่พ่นสารป้องกันกำจัดแมลงมีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งน้อยหน่าในผักแพวได้ และทั้งสองแปลงทดลองไม่พบอาการเกิดพิษต่อพืช ส่วนการศึกษาการคัดเลือกสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูชนิดอื่น (เพลี้ยไฟ หรือแมลงหวี่ขาว) ระดับการระบาดของแมลงศัตรูในแปลงทดลองยังไม่ถึงระดับที่จะดำเนินการทดสอบได้ จะดำเนินการทดลองในปีต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   2444_2555.pdf (ขนาด: 255.63 KB / ดาวน์โหลด: 279)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: