การคัดเลือกสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในไม้ประดับสกุล Plumeria เพื่อการส่งออก
#1
การคัดเลือกสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในไม้ประดับสกุล Plumeria เพื่อการส่งออก
วิภาดา ปลอดครบุรี, บุษบง มนัสมั่นคง, ศรุต สุทธิอารมณ์, วนาพร วงษ์นิคง, สุเทพ สหายา และชมัยพร บัวมาศ
กลุ่มบริหารศัตรูพืช และกลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การศึกษาชนิดแมลงศัตรูในลีลาวดี (Plumeria sp.) ในจังหวัดกาญจนบุรี ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี นครปฐม สมุทรสาคร เพชรบุรี สระบุรี สุโขทัย อ่างทอง นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ แพร่ เลย ชัยภูมิ ขอนแก่น สกลนคร และกรุงเทพมหานคร ดำเนินการในปี 2554 - 2555 ผลจากการสำรวจและจำแนกชนิดแมลงศัตรูของลีลาวดี พบแมลงศัตรูพืช ได้แก่ 1) เพลี้ยแป้งลาย Ferrisia virgata (Cockerell) 2) เพลี้ยแป้งมะละกอ Paracoccus marginatus Willium & Granara de Willink 3) เพลี้ยแป้งน้อยหน่าหรือเพลี้ยแป้งสับปะรดสีเทา Dysmicoccus neobrevipes Breadsley 4) เพลี้ยแป้ง Jack Beardsley Pseudococcus jackbeardsleyi Gimpel and Miller 5) เพลี้ยแป้ง Pseudococcus cryptus Hempel 6) เพลี้ยแป้งจุดดำ Phenacoccus solenopsis 7) เพลี้ยแป้ง Rastrococcus sp. และ 8) แมลงหวี่ขาวใยเกลียว Aleurodicus dispersus (Russell) ส่วนการศึกษาการทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้งในลีลาวดี ดำเนินการทดลองระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2555 ในแปลงทดลองอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี วางแผนการทดลองแบบ RCB 3 ซ้ำ 8 กรรมวิธี ได้แก่ 1) พ่นสาร thiamethoxam 25 %WG อัตรา 4 กรัม/น้ำ 20 ลิตร 2) imidacloprid 70 %WG อัตรา 4 กรัม/น้ำ 20 ลิตร 3) dinotefuran 10 %WP อัตรา 20 กรัม/น้ำ 20 ลิตร 4) thiamethoxam 25 %WG + white oil 67 %EC อัตรา 2 กรัม + 50 มล./น้ำ 20 ลิตร 5) imidacloprid 70 %WG + white oil 67 %EC อัตรา 2 กรัม + 50 มล./น้ำ 20 ลิตร 6) dinotefuran 10 %WP + white oil 67 %EC อัตรา 10 กรัม + 50 มล./น้ำ 20 ลิตร 7) carbosulfan 20 %EC อัตรา 50 มล./น้ำ 20 ลิตร และ 7) ไม่พ่นสารป้องกันกำจัด ทำการพ่นสาร 2 ครั้งห่างกัน 7 วัน พบว่า ทุกกรรมวิธีที่ใช้สารป้องกันกำจัดแมลงมีประสิทธิภาพดีในการป้องกันกำจัดเพลี้ยงแป้งในลีลาวดี แต่การทดลองนี้ยังเป็นการทดลองเพียงแปลงทดลองเดียว ดังนั้นจะทำการทดลองเพื่อเป็นการยืนยันผลการทดลองในปีต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   2452_2555.pdf (ขนาด: 237.46 KB / ดาวน์โหลด: 458)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: