การศึกษาชนิดและทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพรรณไม้น้ำ
#1
การศึกษาชนิดและทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพรรณไม้น้ำ
วนาพร วงษ์นิคง, ศรุต สุทธิอารมณ์,ศรีจำนรรจ์ ศรีจันทรา,วิภาดา ปลอดครบุรี, บุษบง มนัสมั่นคง และพวงผกา อ่างมณี
กลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การศึกษาชนิดและทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพรรณไม้น้ำ ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2555 จากการสำรวจแมลงศัตรูที่สำคัญของไม้น้้าชนิด Anubias sp. และ Hygrophilla sp. ในแหล่งปลูกจังหวัดนครราชสีมา และปราจีนบุรี พบเพียงชนิดเดียว คือ แมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci (Gennadius)) ทำลายโดยดูดกินน้้าเลี้ยงที่บริเวณใต้ใบ ส่วนใหญ่พบในระยะใบเพสลาด นอกจากนี้ยังมีโอกาสติดไปกับต้นไม้น้ำที่ส่งออกไปต่างประเทศ เป็นแมลงศัตรูกักกันที่สำคัญของสหภาพยุโรป ในพรรณไม้น้ำชนิด Anubias sp. พบการระบาดของแมลงหวี่ขาวระบาดค่อนข้างรุนแรง และพบระบาดตลอดฤดูปลูก ในขณะที่ไม้น้ำชนิด Hygrophilla sp. พบการระบาดเพียงเล็กน้อย สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันแมลงศัตรูในไม้น้ำชนิด Anubias sp. ไม่สามารถดำเนินการทดสอบได้เนื่องจากจำนวนของแมลงหวี่ขาวในแปลงทดลองไม่เพียงพอที่จะดำเนินการทดลอง


ไฟล์แนบ
.pdf   2448_2555.pdf (ขนาด: 313.94 KB / ดาวน์โหลด: 312)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: