การคัดเลือกสารป้องกันกำจัดเพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน Allocaridara malayensis Crawford
#1
การคัดเลือกสารป้องกันกำจัดเพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน Allocaridara malayensis Crawford
ศรุต สุทธิอารมณ์, วนาพร วงษ์นิคง, วิภาดา ปลอดครบุรี และบุษบง มนัสมั่นคง
กลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าแมลงชนิดต่างๆ เพื่อป้องกันกำจัดเพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน (Allocaridara malayensis Crawford) ในทุเรียน ดำเนินการ 2 แปลงทดลอง ที่อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เดือนกรกฎาคม 2554 และระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2555 วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ำๆ ละ 1 ต้น เปรียบเทียบสารฆ่าแมลง 6 ชนิด ได้แก่ thiamethoxam 25% WG (Actara 25 WG), dinotefuran 10% WP (Starkle), imidacloprid 70%WG (Provado 70 WG), thiamethoxam/lambda cyhalothrin 14.1%/10.6% ZC (Eforia 247 ZC), carbofuran (Posse) และ cypermethrin/phosalone 6.25/22.5% EC (Parzon) กับการพ่นด้วยน้ำเปล่า ผลการทดลองพบว่า สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมเพลี้ยไก่แจ้ทุเรียนดีที่สุด คือ สาร thiamethoxam 25% WG (Actara 25 WG), thiamethoxam/lambda cyhalothrin 14.1%/10.6% ZC (Eforia 247 ZC), imidacloprid 70%WG (Provado 70 WG) และ dinotefuran 10% WP (Starkle) อัตรา 8 กรัม, 30 มิลลิลิตร, 5 กรัม และ 15 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ตามลำดับ และสารทดลองทั้งหมดไม่ทำให้เกิดอาการความเป็นพิษ (Phytotoxic) กับทุเรียน


ไฟล์แนบ
.pdf   2398_2555.pdf (ขนาด: 215.45 KB / ดาวน์โหลด: 934)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม