การศึกษาชนิดของศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์มะเขือยาวที่นำเข้าจากต่างประเทศ
#1
การศึกษาชนิดของศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์มะเขือยาวที่นำเข้าจากต่างประเทศ
ศรีวิเศษ เกษสังข์, วันเพ็ญ ศรีชาติ, วานิช คำพานิช, ปรียพรรณ พงศาพิชณ์, ชลธิชา รักใคร่ และโสภา มีอำนาจ
กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          มะเขือยาว (Solanum melongena L.) จัดเป็นพืชอยู่ในวงศ์ Solanaceae จากสืบค้นข้อมูลศัตรูพืชที่เข้าทำลายทุกส่วนของพืช มะเขือยาว มีศัตรูพืชทั้งสิ้น 247 ชนิด จัดเป็นแมลง 149 ชนิด ไร 12 ชนิด ไส้เดือนฝอย 22 ชนิด เชื้อรา 23 ชนิด แบคทีเรีย 11 ชนิด ไวรัส 15 ชนิด และวัชพืช 15 ชนิด และจากการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดกับเมล็ดพันธุ์มะเขือยาว โดยการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์มะเขือยาวที่นำเข้าจากต่างประเทศ ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 - กันยายน 2555 จำนวน 11 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย ญี่ปุ่น อิตาลี เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา อิสราเอล ไต้หวัน และชิลี จำนวน 121 ตัวอย่าง น้ำหนัก 4.343 ตัน ทำการตรวจสอบศัตรูพืชเบื้องต้นด้วยตาเปล่า (Visual inspection) และภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่า เมล็ดพันธุ์มะเขือยาวที่นำเข้า ไม่พบร่องรอยการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืชหรือการปนเปื้อนของวัชพืช และจากการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคพืชกับเมล็ดพันธุ์มะเขือยาวในห้องปฏิบัติการด้วยวิธี Blotter method และ Dilution plate method ตรวจพบเชื้อรา Curvularia pallescens และ Cladosporium sp. กับเมล็ดพันธุ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ และจากการปลูกสังเกตอาการของโรค (Seedling symptom test) ในสถานกักพืช ไม่พบอาการผิดปกติกับต้นมะเขือยาวดังกล่าว และดำเนินการติดตามตรวจสอบโรคและศัตรูพืชในแปลงปลูกในท้องที่จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และสกลนคร ผลปรากฏว่า พบเชื้อรา Sclerotium rolfsii, เชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum, อาการใบด่างที่เกิดจากเชื้อไวรัส Eggplant yollow mosaic virus และอาการรากปมที่เกิดจากไส้เดือนฝอย Meloidogyne javanica ซึ่งเป็นเชื้อโรคศัตรูพืชที่พบมีรายงานในประเทศไทย และไม่พบเชื้อโรคศัตรูพืชที่ร้ายแรงทางกักกันพืช


ไฟล์แนบ
.pdf   2466_2555.pdf (ขนาด: 237.92 KB / ดาวน์โหลด: 591)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: