การศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชผลอะโวคาโดสดนำเข้าจากเครือรัฐออสเตรเลีย
#1
การศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชของผลอะโวคาโดสดนำเข้าจากเครือรัฐออสเตรเลีย
อลงกต โพธิ์ดี, วลัยกร รัตนเดชากุล, สุคนธ์ทิพย์ สมบัติ และวาสนา ฤทธิ์ไธสง
กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

         ประเทศไทยมีการนำเข้าผลสดของอะโวคาโดจากประเทศออสเตรเลีย ทำให้มีโอกาสที่ศัตรูพืชจะติดเข้ามากับผลอะโวคาโดสดนำเข้า และยังมีศัตรูพืชร้ายแรงหลายชนิดที่ยังไม่มีรายงานพบในประเทศไทยอาจเข้ามาแพร่ระบาดได้ จึงได้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชของผลอะโวคาโดสดนำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย โดยใช้กรอบมาตรฐานซึ่งพัฒนาขึ้นมาโดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อให้ได้รายชื่อศัตรูพืชที่มีศักยภาพในการเป็นศัตรูพืชกักกันของประเทศไทย และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชที่เหมาะสมสำหรับการนำเข้า ผลการดำเนินการพบว่า มีศัตรูพืชกักกันของผลอะโวคาโดสดนำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย 16 ชนิด เป็นแมลง 13 ชนิด ได้แก่ Abgrallaspis cyanophylli, Acyphas leucomelas, Bactrocera aquilonis, B. jarvisi, B. neohumeralis, B. tryoni, Ceratitis capitata, Cryptoptila immersana, Epiphyas postvittana, Fiorinia fioriniae, Isotenes miserana, Pantomorus cervinus และ Thaumatotibia zophophanes หอยทาก 1 ชนิด ได้แก่ Helix aspersa รา 1 ชนิด ได้แก่ Pseudocercospora purpurea และ ไวรอยด์ 1 ชนิด ได้แก่ Avocado sunblotch viroid โดยแมลงวันผลไม้ทั้ง 5 ชนิด ได้แก่ B. aquilonis, B. jarvisi, B. neohumeralis, B. tryoni และ C. capitata เป็นศัตรูพืชกักกันที่ต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชก่อนการส่งออกมายังประเทศไทยด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง คือ ผลอะโวคาโดสดต้องมาจากแปลงปลูกในพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้ หรือหากผลอะโวคาโดสดมาจากแปลงปลูกซึ่งอยู่นอกพื้นที่ปลอดแมลงวันผลไม้ ต้องกำจัดแมลงวันผลไม้ในผลอะโวคาโดสดด้วยวิธีการกำจัดศัตรูพืชด้วยความเย็นก่อนการส่งออกหรือระหว่างการขนส่ง นอกจากนี้ สำหรับศัตรูพืชกักกันอื่นควรมีมาตรการจัดการที่เหมาะสมในประเทศผู้ส่งออก เพื่อลดความเสี่ยงศัตรูพืชที่อาจจะเกิดขึ้น


ไฟล์แนบ
.pdf   2458_2555.pdf (ขนาด: 334.74 KB / ดาวน์โหลด: 2,097)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม