การพัฒนาผลิตภัณฑ์ B. subtilis สายพันธุ์ดินรากยาสูบ No.4 แบบเม็ดเพื่อควบคุมโรคเหี่ยว
#1
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Bacillus subtilis สายพันธุ์ดินรากยาสูบ No.4 แบบเม็ดเพื่อควบคุมโรคเหี่ยวที่เกิดจากแบคทีเรียของขิง
ณัฎฐิมา โฆษิตเจริญกุล, บูรณี พั่ววงษ์แพทย์, ทิพวรรณ กันหาญาติ และรุ่งนภา ทองเคร็ง
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การเพาะเลี้ยงและผลิตสปอร์แบคทีเรีย Bacillus subtilis สายพันธุ์ดินรากยาสูบ No.4 โดยการทดสอบการสร้างสปอร์บนอาหารชนิดต่างๆ ได้แก่ TSB, NB และ YT พบว่า อาหารสูตร YT สามารถทำให้เชื้อ BS สายพันธุ์ดินรากยาสูบ 4 สามารถสร้างสปอร์ได้มากที่สุด

         การเตรียมผลิตภัณฑ์ Bacillus subtilis สายพันธุ์ ดินรากยาสูบ No. 4 แบบเม็ด โดยใช้เกาลินหรือดินขาวเป็นสารพา มีสูตรดังนี้ ดินขาว 400 กรัม, MgSO4.7H2O 80 มิลลิลิตร sodium carboxymethyl cellulose (SCMC) 40 มิลลิลิตร และกากน้ำตาล 40 มิลลิลิตร ทดสอบความสม่ำเสมอและการกระจายตัวพบว่า มีความสม่ำเสมอและการกระจายตัวของแบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุ์ดินรากยาสูบ no.4 อยู่ที่นาทีละ 10(9) cfu/g ทดสอบการปลดปล่อยของแบคทีเรีย B. subtilis พบว่าสามารถปล่อยเชื้อได้ 10(6) cfu/min นำสูตรเม็ดมาทดสอบความอยู่รอดและระยะเวลาการเก็บรักษาโดยทดสอบการเก็บรักษาที่ 2 อุณหภูมิ ได้แก่ อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส อยู่ในระหว่างการทดสอบ และนำสูตรเม็ดไปทดสอบประสิทธิภาพในสภาพแปลงทดลอง อยู่ในระหว่างการทดสอบในสภาพแปลงทดลอง


ไฟล์แนบ
.pdf   2382_2555.pdf (ขนาด: 264.09 KB / ดาวน์โหลด: 1,125)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม