การศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช สำหรับการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ส้มจากสาธารณร
#1
การศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืช สำหรับการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ส้มจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้
ณัฏฐพร อุทัยมงคล, วาสนา ฤทธิ์ไธสง, อลงกต โพธิ์ดี และปรียพรรณ พงศาพิชน์
กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชของเมล็ดพันธุ์ส้มนำเข้าจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้เป็นผลมาจากการยื่นขอนำเข้าเมล็ดพันธุ์ส้มเพื่อนำมาใช้ทำพันธุ์เพื่อผลิตเป็นต้นตอของส้มปลอดโรค โดยภาคเอกชนได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเพื่อขอนำเข้าสิ่งต้องห้ามเพื่อการค้าจึงจำเป็นต้องดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช เพื่อให้ทราบชนิดศัตรูพืชกักกันสำหรับนำไปกำหนดมาตรการสุขอนามัยพืชในการนำเข้าเมล็ดพันธุ์ส้มเพื่อจัดการความเสี่ยงศัตรูพืชกักกันที่อาจติดมากับเมล็ดพันธุ์ส้มตามพระราชบัญญัติกักพืช ปัจจุบันไม่มีการอนุญาตให้นำเข้าเมล็ดพันธุ์ส้มเข้ามาจึงไม่มีข้อมูลการตรวจสอบศัตรูพืชของเมล็ดส้ม อย่างไรก็ ผลการรวบรวมและสืบค้นข้อมูลศัตรูของส้มพบว่ามี 437 ชนิด เป็นแมลงศัตรูพืช 241 ชนิด ไรและแมงมุม 21 ชนิด ไส้เดือนฝอย 20 ชนิด หอยและทาก 2 ชนิด แบคทีเรีย 8 ชนิด ไวรัส ไวรอยด์ 14 ชนิด เชื้อรา 75 ชนิด วัชพืช 54 ชนิด ไม่สามารถจำแนกชนิดได้อีก 2 ชนิด นำมาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงศัตรูพืชตามมาตรฐานนานาชาติ สำหรับมาตรการสุขอนามัยพืช (ISPM) ฉบับที่ 11 เรื่อง คำแนะนำสำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชกักกันรวมถึงการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางสภาพแวดล้อม (Anonymous, 2004) นำศัตรูพืช 437 ชนิด มาจัดกลุ่มศัตรูพืช โดยพิจารณาข้อมูลทางชีววิทยาพบว่า เป็นศัตรูพืชที่มีในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ไม่มีในประเทศไทย สามารถติดมากับเมล็ดได้ และน่าจะทำให้เกิดความเสียหายได้พบว่า ไร 8 ชนิดที่ไม่มีในประเทศไทยนั้นไม่สามารถติดเข้ามากับเมล็ดพันธุ์ส้มได้


ไฟล์แนบ
.pdf   2460_2555.pdf (ขนาด: 273.81 KB / ดาวน์โหลด: 1,494)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม