การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชนิดผง B. subtilis สายพันธุ์ 4415 และดินอ้อย no.6
#1
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชนิดผง Bacillus subtilis สายพันธุ์ 4415 และสายพันธุ์ดินอ้อย no. 6 เพื่อควบคุมโรคเหี่ยวของปทุมมา
ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล, ดารุณี ปุญญพิทักษ์, ทิพวรรณ กันหาญาติ, รุ่งนภา ทองเคร็ง, วิภาดา ทองทักษิณ และสุธามาศ ณ น่าน
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช, กลุ่มวิชาการ สถาบันวิจัยพืชสวน และศูนยวิจัยพืชสวนเชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน

          การเตรียมผลิตภัณฑ์ชนิดผง Bacillus subtilis สายพันธุ์ 4415 และอ้อย no.6 โดยการเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุ์ 4415 และอ้อย no.6 เพื่อเพิ่มปริมาณ ดำเนินการเลี้ยงในอาหารเหลว NGB และอาหารแข็ง NGA นำแบคทีเรียที่เพิ่มปริมาณได้ไปทำเป็นผงเชื้อโดยใช้ผงทาคัมเป็นวัสดุรองรับ ผลิตผงเชื้อแบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุ์ 4415 และอ้อย no.6 จำนวน 2 กิโลกรัม ทดสอบอายุของการเก็บรักษาผงเชื้อ นำมาตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุ์ 4415 และอ้อย no.6 ในผงเชื้อทุกเดือนเพื่อเช็คความอยู่รอดและปริมาณพบว่า ทดสอบอายุของการเก็บรักษาผงเชื้อเป็นเวลา 15 เดือน พบว่าผงเชื้อมีอายุการเก็บรักษาที่ยังคงมีปริมาณแบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุ์ 4415 และอ้อย no.6 ในผงเชื้อพบว่า มีปริมาณ 1 X 10(10) cfu/g ที่ 12 เดือน หลังจากนั้นปริมาณแบคทีเรีย B. Subtilis จะลดลงโดยที่เก็บรักษาไว้ 15 เดือน มีปริมาณแบคทีเรีย B. subtilis สายพันธุ์ 4415 และอ้อย no.6 ที่ 6.4 x 10(6) cfu/g และนำผงเชื้อไปทดสอบประสิทธิภาพการควบคุมโรคเหี่ยวของปทุมมาในเรือนปลูกพืชทดลองพบว่า ราดด้วยผงเชื้อในอัตรา 1.5 กรัม/น้ำ 5 ลิตร รดทุก 7 วัน ให้ผลดีที่สุดด้วย สามารถควบคุมโรคได้ 60%


ไฟล์แนบ
.pdf   2323_2555.pdf (ขนาด: 122.6 KB / ดาวน์โหลด: 674)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม