การปรับปรุงวิธีการตรวจหาแบคทีเรีย R. solanacearum ในหัวพันธุ์ปทุมมาโดยใช้ชุดตรวจสอบ
#1
การปรับปรุงวิธีการตรวจหาแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum ในหัวพันธุ์ปทุมมาโดยใชชุดตรวจสอบ (GLIFT kit) โรคเหี่ยวของปทุมมา
ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล, ดารุณี ปุญญพิทักษ์, ทิพวรรณ กันหาญาติ, รุ่งนภา ทองเคร็ง, วิภาดา ทองทักษิณ และสุธามาศ ณ น่าน
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช, กลุ่มวิชาการ สถาบันวิจัยพืชสวน และศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน

          ศึกษาวิธีการเตรียมตัวอย่างหัวพันธุ์ปทุมมาที่มีประสิทธิภาพ โดยการนำหัวพันธุ์ปทุมมามาตัดชิ้นสวน นำเอาเฉพาะส่วนท่อน้ำ ท่ออาหารมาตรวจหาเชื้อ Ralstonia solanacearum ได้ดีที่สุด ทดสอบบัปเฟอร์ต่างๆ ในการทำ GLIFT kit ได้แก่ coating buffer, phosphate buffer, citrate buffer และ Tris buffer ได้สารละลาย buffer ที่เหมาะสมในการทำชุดตรวจสอบ ทดสอบความเข้มข้นของแอนติซีรั่มที่ใช้ในการผลิตชุดตรวจสอบ ได้ความเข้มข้นของแอนติซีรั่มที่ใช้ในการผลิตชุดตรวจสอบ 1:500 ทดสอบความเฉพาะเจาะจงของแอนติซีรั่มพบว่า มีความเฉพาะเจาะจงกับเชื้อแบคทีเรีย RS ที่ความเข้มข้นต่ำสุด 1 x 10(3) cfu/ml ทดสอบ buffer ต่างๆ กับกระดาษชนิดต่างๆ ในการทำชุด GLIFT kit พบว่า buffer สามารถใช้ได้ดีกับกระดาษไนโตรเซลูโลส AE99 โดยมีความไวในการตรวจ 10 x 10(3) cfu/ml เก็บหัวพันธุ์ปทุมมาจากแปลงจังหวัดเชียงใหม่ นำมาเตรียมตัวอย่างสำหรับตรวจ พบหัวพันธุ์จำนวน 5% ตรวจพบเชื้อ R. solanacearum ทำการปรับปรุงขนาดกระดาษให้เหมาะสมโดยทดสอบการปรับขนาดของกระดาษกรองที่ใช้ในการประกอบชุด GLIFT kit โดยปรับให้ยาวขึ้น 0.5 ซ.ม. ทำให้การไหลของสารในแนวตั้งดีขี้น สามารถตัดชุดตรวจสอบเป็นแผ่นแล้วจุ่มลงไปในสารละลายเชื้อแบคทีเรียได้เลยโดยไม่ต้องใส่ลงในตลับ


ไฟล์แนบ
.pdf   2324_2555.pdf (ขนาด: 111.13 KB / ดาวน์โหลด: 516)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม