การจัดการวัชพืชและผลของสารกำจัดวัชพืชตกค้างในถั่วเหลืองฝักสด
#1
การจัดการวัชพืชและผลของสารกำจัดวัชพืชตกค้างในถั่วเหลืองฝักสด
คมสัน นครศรี, ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย, เกียรติรวี พันธ์ไชยศรี และนงลักษณ์ ปั้นลาย
กลุ่มวิจัยวัชพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรลพบุรี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

          การทดลองการจัดการวัชพืชโดยใช้สาร fluazifop-butyl, Propaquisafop, clethodim, fomesafen, imazapic, pendimethalin และ alachlor และการวิเคราะห์ผลของสารกำจัดวัชพืชตกค้างในถั่วเหลืองฝักสด ดำเนินการที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลพบุรี จ.ลพบุรี ผลการทดลองพบว่า สารกำจัดวัชพืชทุกชนิดสามารถควบคุมวัชพืชใบแคบและใบกว้างได้ดีส่งผลให้จำนวนต้นวัชพืชและน้ำหนักแห้งของวัชพืชมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญกับการไม่กำจัดวัชพืช โดยสารกำจัดวัชพืชประเภทใช้ก่อนวัชพืชงอก pendimethalin อัตรา 330 กรัม กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่ สามารถควบคุมวัชพืชทั้งประเภทใบแคบและประเภทใบกว้างได้ดี สารกำจัดวัชพืช fluazifop-butyl, propaquisafop และ clethodim สามารถกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบได้ดี สาร fomesafen สามารถกำจัดวัชพืชประเภทใบกว้างได้ดี สาร imazapic สามารถกำจัดวัชพืชทั้งประเภทใบแคบและใบกว้างได้ดี ผลของสารกำจัดวัชพืชต่อผลผลิตถั่วเหลืองพบว่า สาร fomesafen และ fluazifop-butyl มีผลผลิตถั่วเหลืองฝักสดมาตรฐานสูงที่สุด ได้แก่ 2,060 1,636 กิโลกรัมต่อไร่ตามลำดับ ผลของสารกำจัดวัชพืชตกค้างของสารกำจัดวัชพืชไม่พบการตกค้างของสาร alachlor, fluazifop-butyl, imazapic และ pendimethalin


ไฟล์แนบ
.pdf   2298_2555.pdf (ขนาด: 308.01 KB / ดาวน์โหลด: 769)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม