การศึกษาชนิดของศัตรูพืชกักกันที่ติดมากับเมล็ดข้าวสาลีที่นำเข้าจากต่างประเทศ
#1
การศึกษาชนิดของศัตรูพืชกักกันที่ติดมากับเมล็ดข้าวสาลีที่นำเข้าจากต่างประเทศ
นงพร มาอยู่ดี, ชลธิชา รักใคร่, จรรยา มณีโชติ, ธีระ รัตนพันธ์ และสุทัศน์ แก้วสะอาด
กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช, สำนักผู้เชี่ยวชาญ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช, ด่านตรวจพืชแหลมฉบัง สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

          การศึกษาชนิดของศัตรุพืชที่ติดมากับเมล็ดข้าวสาลี (Triticum aestivum L.) วงศ์ Poaceae นำเข้าจากต่างประเทศที่กลุ่มวิจัยการกักกันพืช และด่านตรวจพืชแหลมฉบังระหว่างตุลาคม 2553 ถึงกันยายน 2555 โดยสุ่มตัวอย่างเมล็ดข้าวสาลีที่นำเข้าจากเครือรัฐออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และแคนาดา จำนวน 32 ตัวอย่าง ได้ทำการตรวจและจำแนกชนิดศัตรูพืชในห้องปฏิบัติการและทำการสืบค้นข้อมูลศัตรูพืชจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ผลการสืบค้นข้อมูลศัตรูพืชที่เข้าทำลายข้าวสาลี พบศัตรูพืชทั้งสิ้น 659 ชนิด จัดเป็นแมลง 440 ชนิด ไร 16 ชนิด เชื้อรา 49 ชนิด แบคทีเรีย 25 ชนิด ไวรัส 20 ชนิด ไส้เดือนฝอย 38 ชนิด หอยทาก 3 ชนิด และวัชพืช 67 ชนิด จากการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคศัตรูพืชขั้นละเอียดด้วยวิธี Visual inspection, Blotter method, Dilution plate method พร้อมทั้งปลูกทดสอบแสดงอาการผิดปกติในโรงเรือนปลูกพืช ผลการตรวจพบเชื้อรา 5 ชนิด ได้แก่ Alternaria tenuis, Aspergillus flavus, Penicillium sp., Rhizopus sp., Septonema chaetospira ซึ่งเป็นโรคที่ไม่สำคัญด้านกักกันพืช พบเมล็ดวัชพืชจำนวน 17 ชนิด เป็นวัชพืชกักกันที่สำคัญด้านกักกันพืช 5 ชนิด ได้แก่ Avena fatua, Chenopodium album, Galium aparine, Polygonum convolvulus และ Thlaspi arvense ส่วนวัชพืชที่ไม่มีความสำคัญด้านกักกันพืชจำนวน 12 ชนิด ได้แก่ Ambrosia sp., Amaranthus sp., Brassica sp., Kochia scoparia, Lithospermum arvense Lolium sp., Polygonum persicaria, Setaria viridis, Setaria sp., Silene dioica, Tragus australianus และ Rumex crispus ได้ทำการควบคุมวัชพืชกักกันภายใต้พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่2) พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่3) พ.ศ. 2551 เพื่อป้องกันมิให้วัชพืชกักกันเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทย


ไฟล์แนบ
.pdf   2469_2555.pdf (ขนาด: 338.33 KB / ดาวน์โหลด: 1,446)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม